راهاندازیرشتهدانشگاهی«مدیریتنان» در مازندران

Iran Newspaper - - News -

گروه ایران زمین/ برای نخســتین بار در مازندران رشــته دانشــگاهی «مدیریت نان» با همکاری دانشــگاه علمــی کاربردی چوب و کاغذ این استان، راهاندازی شد. «سید محمد جعفری» مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشــور هدف از راهاندازی این دانشــگاه را افزایش آموزش نانوایــان و ارتقای کیفیت نان اعالم کرد و گفت: دورههای آموزشــی این دانشگاه کوتاه مدت است. کمیتــه تخصصــی ایــن دانشــگاه مقرر کــرد، عــالوه بر دانشــجویان همه افرادی که قصد گرفتن مجوز نانوایی را دارند در این دانشــگاه کالسهای آموزشی را باید فرا بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.