حجممخازنسدهایلرستانکاهشیافت

Iran Newspaper - - News -

گروه ایران زمین/ بر اساس آمار شبکه بارانسنج شرکت آب منطقهای لرستان، میــزان بارشهــا از ابتــدای ســال آبــی جــاری تــا 6 اردیبهشــتماه 97 معــادل 673میلیمتر بوده که نســبت به دوره مشــابه ســال قبــل حــدود 31 درصد و در مقایســه بــا میانگین آمار بلندمــدت 26 درصــد کاهش را نشــان میدهد.«رضا میرزایــی»، مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای لرســتان تصریح کــرد: به علت افزایش دمای هوا، بیش از 50 درصد بارشها بهصورت تبخیر از دسترس خارج و بخش قابلتوجهی از روان آبها نیز توســط ریشــه گیاهان جذب میشــود. لذا بارشهای فصل بهار نمیتواند کمبود آب مخازن سدهای استان را جبران کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.