تبریز، با بارشهای سیل آسا غافلگیر شد

Iran Newspaper - - News - وقوع سیل در پلدختر

ناهید زمانی/بارش باران سیلآســا ظهرشنبه، در سی و نهمین روز از بهار در شهر تبریز، موجب آبگرفتگی و وقوع ســیل در معابر شــهری شد و ضمن ایجاد مشکالتی برای تردد شهروندان در خیابانهای این شهر، مدیریت شــهری و دســتگاههای امدادرســان را غافلگیر کرد. به گزارش خبرنگار «ایران» از تبریز، در پی این بارش خیابانها و شریانهای اصلی تبریز بر اثر آبگرفتگی کانالها و سرریز آب باران به داخل خیابانها قفل و ترافیک سنگین در معابروبزرگراههایاینشهرایجادشد.«خلیلساعی»مدیرکلبحراناستانداریآذربایجانشرقیبااشارهبهاینکهاینبارشهای سیل آسا چند مورد آبگرفتگی در شهر تبریز داشت که با تالش عوامل آتشنشانی رفع مشکل شد، گفت: طبق بررسیهای انجام شده هیچگونه صدمات مالی یا جانی به شهروندان وارد نشده و هیچ خودرویی نیز در دام سیل گرفتار نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.