ساحل بوشهر برای شنا آلوده است

Iran Newspaper - - News -

گــروه ایــران زمیــن/ در حالــی کــه دریــا و ســاحل بهعنــوان یکــی از مهمترین ظرفیتهای بوشهر محسوب میشود، اما آلودگی ساحل و دریا مانعی برای استفاده از این ظرفیت شده است. «اکبر توسلی» رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر بوشهر با اشاره به آلودگی ساحل این شهر، اظهار داشت: ورود فاضالب به دریا یکی از مهمترین دالیل آلودگی ساحل و دریای بوشهر است که شــرایط را برای شــنا سخت میکند.وی با اشــاره به ورود فاضالب از 13 نقطه به دریا در بوشــهر، خاطرنشــان کرد: ورود فاضالب به دریا باعث مخاطرات زیســتمحیطی متعددی شــده کــه باید تدابیری اندیشیده شود تا از ورود فاضالب به دریا جلوگیری به عمل آید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.