شترداری فرصتی برای توسعه اشتغال در گلستان

Iran Newspaper - - News -

چــرای افــزون بــر 7 هــزار نفــر شــتر درمراتع گلســتان، هزینه کم نگهداری ایــن دام و درآمــد حاصــل از فــرآوری تولیــدات آن بهفرصتــی برای توســعه اشــتغال و رونــق پــرورش شــتر بویــژه در مناطــق بیابانــی شــمال ایــن اســتان تبدیــل شــده اســت. بــه گفتــه دســتاندرکاران امــور دامپــروری گلســتان؛ هزینــه پــرورش ایــن دام بــا توجه بــه نــوع تغذیه آن انــدک بوده، امــا هنــوز توجــه چندانــی در راســتای رونق شترداری نشده است. «رحمتاهلل ســمیعی»، معــاون امور دام ســازمان جهاد کشــاورزی گلستان در ایــن باره بــه ایرنا گفت: این اســتان با داشــتن 7 هزار و 500 نفر شــتر، رتبه سوم کشــوری پرورش این دام را دارد. بیشــترین ســهم در تولیــد و نگهداری این دام را گنبدکاووس در شرق استان بــا 4 هزار نفر شــتر دارد و دیگر مناطق پــرورش ایــن دام شهرســتانهای گمیشــان، آق قــال، مــراوه تپــه و بندرترکمن اســت. پــرورش دهندگان شــتر میتواننــد از محــل فروش شــیر، گوشت و حتی کرک این حیوان درآمد خوبــی داشــته باشــند، اما ســاماندهی نشدن این حوزه و نبود صنایع تبدیلی موجب شــده که درآمــد چندانی عاید شترداران نشود. بهگفتــه وی؛ شــترداری یکــی از زمینههایی اســت کــه وابســتگی و نیاز زیادی به نهادهای دولتی و تســهیالت بانکی نداشــته و در واقــع وجود مراتع در گلســتان شــرایط طبیعــی تغذیه و پــرورش را بــرای ایــن حیــوان فراهــم کرده است. معــاون امــور دام جهــاد کشــاورزی گلســتان با بیــان اینکه ســاالنه بیش از 20 هزار تن شــیر شــتر در اســتان تولید میشــود، گفــت: یکــی از مشــکالت، پرورش ســنتی این حیــوان وهمچنین خــام فروشــی محصــوالت آن اســت کــه ارزش افــزودهای ایجــاد نمیکنــد. هرچنــد بــرای پــرورش ایــن حیــوان نیــازی بــه تســهیالت و پشــتیبانیهای دولتی نیســت، اما توسعه و راهاندازی واحدهــای فــرآوری و بســتهبندی نیازمنــد حضــور ســرمایهگذاران و همراهی بانکهاست. وی اضافــه کــرد: امــروزه محصوالتــی ماننــد شــیر، دوغ و گوشــت شــتر در داخــل و خــارج کشــور بهدلیل خواص ویــژه طرفــدار دارد، امــا از ایــن بــازار سودی به شترداران گلستان نمیرسد. یک لیتر شــیر بســتهبندی شده شتر در بازار 200 هزار ریال به فروش میرسد، در حالی که تولیدکننده گلستانی آن را به کارخانههای خارج استان لیتری 70 تا 100 هزار ریال میدهد. ســمیعی بــا بیــان اینکــه بــرای توســعه صنعت پرورش شــتر نیازمنــد حمایت و مســاعدت بانکهای اســتان هستیم، تصریــح کــرد: عــالوه بــر اســتقبال از ســرمایهگذاران، هــم اینــک احــداث کارگاههای کوچک محلی هم به توسعه شــترداری در اســتان کمــک میکند.وی پیشــنهاد کــرد کــه کارخانههــای بــزرگ فرآوردههــای لبنــی گلســتان بخشــی از خــط تولیــد خــود را بــرای بســتهبندی و فرآوری شیر شتر تجهیز کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.