طرح صلح تازه امریکا در قدس

Iran Newspaper - - News -

دونالــد ترامــپ بیتوجــه بــه احساســات جریحــهدار شــده مــردم فلســطین و خون جوانانی که در قدس از دیرباز جاری شــده، پــس از افتتــاح ســفارت امریــکا در قــدس اشــغالی، قرار اســت طرح صلــح جدیدی را ارائــه کنــد. این خبــر را یکــی از مقامهای بلندپایــه رژیم صهیونیســتی در شــبکه دو تلویزیون این رژیم اعام کرد. امریکا در نظر دارد بــرای راضی کردن فلســطینیها برای پذیرش این طرح، به آنها غرامتی پرداخت شــود. ســفر وزیــر خارجــه امریکا بــه قدس اشغالی احتماالً بهدلیل آمادهسازی زمینه برای این طرح صلح اســت. پس از آنکه در ششم دسامبر سال گذشته میادی ترامپ قدس را پایتخت رسمی اسرائیل اعام کرد و خبر داد بزودی سفارت امریکا از تلآویو به قدسمنتقلمیشود،مقامهایفلسطینی اعــام کردنــد که طــرح صلح به بنبســت رســیده و دیگــر حاضر به پذیــرش صلح با اســرائیل بــه میانجیگــری امریکا نیســتند. گزارشهای خبــری غربی جزئیاتــی از این طرح را فاش کردهاند که شامل به رسمیت شناختن قدس بهعنوان پایتخت اسرائیل، الحــاق شــهرکهای بــزرگ صهیونیســتی در کرانــه باختــری بــه اســرائیل در مقابــل عقبنشــینی تدریجــی اســرائیل از مناطق فلسطین اشغالی میشود که این مسأله با مخالفت فلســطینیها روبهرو شــده است. احتمــال دارد، ترامــپ در مراســم افتتــاح سفارت امریکا در قدس شرکت کند. از سوی دیگر، وزیر ساختوساز رژیم صهیونیستی دســتور داده فرآیند برنامهریزی اختصاص یــک محله جدید به نام شــهر ترامپ برای ســاخت ســفارتخانههای کشــورهایی کــه میخواهنــد ســاختمان خــود را بــه قــدس منتقل کنند، آغاز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.