بازگشت زندگی به مناطق جنگی

Iran Newspaper - - News -

زندگی با ســرعت هرچه تمامتر، در حال جریان یافتن در مناطقی از ســوریه اســت کــه تا چنــدی پیش مرگ، حرف اول را در آنها میزد. مازنیه، منطقهای در جنوب دمشــق اســت که با خروج تروریســتها از آن طعم زندگی را چشیده و کارگران در آن مشغول کار هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.