کره‌شمالی‌سایت‌هسته‌ای‌«پونگی‌ری»‌را‌تعطیل‌م ‌یکند

با حضور کارشناسان و خبرنگاران امریکایی و کره جنوبی

Iran Newspaper - - News -

گروه جهان / تعطیلی ســایت هستهای «پونگــی ری» کره شــمالی در ماه مه (ماه آینــده میــادی) آن هم مقابل چشــمان کارشناســان هســتهای و خبرنــگاران امریکایــی و کره جنوبی تازهترین تصمیم باورنکردنــی کیــم جونــگ اون، رهبــر کرهشمالی از مواضع سرسختانه هستهای خوداست.اقدامیکهتاچندماهقبلکمتر ناظر بینالمللی تصورش را میکرد اما بنا براعامکاخریاستجمهوریکرهجنوبی، اون در دیدار روز جمعه خود با مون جائه این، رئیــس جمهوری کرهجنوبــی، وعده تعطیل این سایت هستهای تحت نظارت کارشناسان بینالمللی و اصحاب رسانه را داده است.

بهگــزارش «ایــران» بهنقــل از شــبکه خبری ســیانان، مردی که در سال 2017 از ســوی دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری امریــکا لقب «مــرد موشــکی» را گرفت و هرگــز از جنــگ لفظی بــا واشــنگتن ابایی نداشت و از همین رو بارها و بارها در صدر اخبار رســانههای جهان قــرار گرفت، در 4 ماه نخست سال 2018 بویژه در ماه آوریل (مــاه جــاری) در تصاحــب جایــگاه برتــر رســانههای جهان موفق بوده امــا این بار بواسطه چرخش 180 درجهای از مواضع موشــکی و هســتهای خود. تازهترین مورد از این چرخش، تعطیلی سایت هستهای «پونگــی ری» کره شــمالی در ماه مه (ماه آینــده میــادی) بــا حضــور کارشناســان هســتهای و خبرنــگاران امریکایــی و کــره جنوبیاست. «اون»آزمون«شفافیت»میدهد یون یانگ چان، سخنگوی کاخ ریاست جمهــوری کرهجنوبــی دیروز یکشــنبه در یــک کنفرانــس مطبوعاتی خبــر تعطیل ســایت هستهای کره شــمالی در ماه مه را داد و اعــام کرد، رهبــران دو کره موافقت کردهانــد تعطیــل ایــن ســایت هســتهای بــه صــورت عمومی باشــد و کارشناســان هستهای و خبرنگاران با حضور در مراسم تعطیلــی ایــن ســایت، «شــفافیت» این اقدام را تأیید کنند. کاخ ریاست جمهوری کرهجنوبی همچنین دیروز یکشنبه اعام کــرد، کیــم جونــگ اون به مــون جائه این گفته اســت، هیچ قصدی برای هدف قرار دادن امریــکا یــا کره جنوبی بــا بمبهای اتمــی نــدارد. بنــا بر ایــن گــزارش، «اون» در جریــان اجــاس روز جمعــه بــا «این» گفته اســت: اگرچه امریکا ذاتاً دشمن کره شمالیاستامامنآدمینیستمکهعلیه کره جنوبی یا ایاالت متحده از ســاحهای اتمی اســتفاده کنم.» او ادامه داده اســت: «اگر در جریان نشســتها بین ما و ایاالت متحــده اعتمــاد دو جانبــه ایجــاد شــود و تعهــد بــه پایان جنــگ و خشــونت وجود داشــته باشــد، هیچ دلیلی ندارد که ما در حالی کــه از دشــواریهایی رنج میبریم، ســاحهای هستهای داشته باشیم.» رهبر کــره شــمالی در 20 آوریــل 10( روز پیــش) نیــز اعام کــرده بود کــه برنامه هســتهای کشورش به نتیجه رسیده و دیگر نیازی به آزمایش هستهای و موشکی ندارد و سایت پونگــی ری را کــه مأموریتش تمام شــده، تعطیل خواهد کرد امــا او از دعوت کردن از کارشناسان و خبرنگاران امریکایی و کره جنوبی به کرهشمالی برای مهر تأیید زدن بر شفافیت اقدامهایش حرفی نزده بود.

یکی شدن ســاعتهای رســمی دو کره؛ اقدامنمادین«اون»

بهگزارش «ایران» بهنقل از خبرگزاری رویترز، کاخ ریاست جمهوری کره شمالی همچنین دیروز از یکی شدن ساعتهای دو کــره در آینده نزدیک خبر داد و باز هم بــه نقل قولــی از کیــم جونــگ اون در این باره اشــاره کــرد و آورد: «در خانه صلح دو ساعت وجود داشت؛ یکی به زمان سئول و دیگــری به زمــان پیونگ یانــگ که روی قلبم ســنگینی کرد. بیایید ابتــدا اختاف ســاعتها را کنار بگذاریم.» از ســال 2015 که رهبر کره شــمالی در اقدامی خصمانه ساعت رســمی کشــور خود را نیم ساعت عقب کشــید تا با ســاعت رســمی ســئول یکــی نباشــد، دو کــره 30 دقیقــه اختاف ســاعت دارنــد. در آن ســال، پــارک گئون های، رئیسجمهوری وقت کره جنوبی از ایــن اقدام پیونگ یانگ انتقــاد کرده و آن را باعــث تعمیق اختافات میــان دو کره دانست.

خوشبینیبهمذاکراتاون–ترامپدر کاخسفیدموجمیزند

اکنــون که اختافات دو کــره تا این حد فروکــش کــرده، جهــان انتظــار نشســت تاریخی آتی بین ترامپ و اون را میکشد. خبرگــزاری یونهــاپ از کرهجنوبی به نقل از ترامپ اعام کرد، این نشســت تاریخی در ماه مه و در ســه تــا 4 هفته آینده انجام میشــود. رئیــس جمهــوری امریــکا بــه نتیجــه بخش بــودن این نشســت بســیار امیــد بســته و گفته اســت: «این نشســت بســیار مهمی اســت چون منجــر به خلع ســاح هســتهای شــبه جزیره کــره خواهد شد»، اما تحلیلگران بینالمللی با وجود نرمشهایی که رهبر جوان کره شمالی در روزهــا و ماههای اخیر از خود نشــان داده، همچنــان با تردید به نتیجه مذاکرات اون – ترامپ نگاه میکنند. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا شنبه شب در گفتوگو با شبکه تلویزیونی ایبیسی در خصوص دیــدار محرمانه خود با رهبر کره شــمالی گفت، وی آماده تدوین نقشهراهی بود که دستیابی به وضعیت خلع ساح را میسر کند. وی ادامه داد: ما گفتوگوی مفصلی در خصوص ســختترین مشکات پیش

روی دو کشــور داشــتیم. بیانیــه مأموریتی کــه دونالــد ترامپ بــرای من صــادر کرد، کاماً صریح بود و کیم جونگ اون بخوبی در جریــان آن قــرار گرفت. هدف ما، خلع ســاح هســتهای کرهشــمالی بهصــورت کامل، قابل اثبات و بازگشتناپذیر است و تنها زمان مشخص میکند که آیا موفق به انجام آن خواهیم شد یا نه.

پمپئــو دیــروز یکشــنبه نیــز بــا «کانگ کیونــگ وا»، وزیــر خارجــه کرهجنوبــی بهصــورت تلفنــی گفتوگو کــرد و ضمن بررســی نتایج اجاس روز جمعه ســران دو کره، بر خلع ســاح شــبه جزیره بهطور کامل تأکید کردند. روز شنبه نیز شینزو آبه، نخستوزیر ژاپن و ترامپ با هم گفتوگو کــرده و بــر انجام اقدامات بنیادی توســط

کرهشــمالی برای تعطیل هستهای تأکید و اعــام کردند، از نزدیــک رفتار و حرکات کرهشــمالی را زیر نظر دارند. نخستوزیر ژاپــن دیــروز هــم بــا رئیــس جمهــوری کرهجنوبــی تمــاس تلفنــی برقــرار کــرد و ضمن قدردانی از او بهخاطر دستاوردهای اجــاس ســران دو کره، در مــورد تحوالت شبه جزیره با وی گفتوگو کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.