گشایش درهای باز بیشتر رو به جهان

Iran Newspaper - - News - پانگ سن

در تاریــخ 10 آوریل، کنفرانس ســاالنه 2018 مجمع بوآو )Boao( برای آسیا )BFA( در جزیره زیبای هاینان افتتاح شــد. مجمع بوآو برای آســیا در ســال 2001 در شــهر بوآو بهعنــوان مقر اصلی مجمع تأســیس شــد. اهــداف این مجمع پیشبرد همکاری اقتصادی منطقهای آسیا و ارائه پشــتیبانی فکری برای توسعه پایدار اقتصاد این منطقه اســت. در حال حاضــر این مجمع به یــک عرصه مهم برای گفتوگو میان رؤسای دولتها، محافل صنعتی و بازرگانی، مجامع علمی آسیا و سایر قارهها در خصوص رویدادهای مهم آســیا و حتی سراسر جهان تبدیل شده اســت. موضوع کنفرانس ســاالنه 2018 «یک آســیا با درهای باز و مبتکرانه برای جهانی شــکوفا و پیشــرفته» اســت، که بیش از 2000 شــرکتکننده از کشــورهای مختلف در این کنفرانس پیرامون مطالبی از جمله جهانی شدن، طرح «کمربند و جاده»، آسیای باز، نوآوری و اصاحات، عمیقاً بحث و تبادل نظر داشته و خرد و طرح آسیایی را جهت کمک به جهانی شدن بازتر، مشمولتر، نافعتر و متعادلتر ارائه دادهاند. امسال چهلمین سالگرد اجرای سیاست «اصاحات و درهای باز» چین اســت که شــی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین به این مناسبت در افتتاحیه مجمع بوآو حضور یافتند و با موضوع «درهای باز برای شکوفایی بیشتر، نوآوری برای آینده بهتر» سخنرانی کلیدی خود را ایراد کردند. آقای شی جین پینگ روند و تجربیات چهل ساله اجرای سیاست «اصاحات و درهای باز» چین را به طور جامع مرور و معرفی کردهاند. از ســال 1978 که چین شــروع به اجرای این سیاســت کرده، تغییرات و تحوالت چشمگیری در چین به وقوع پیوســته اســت. در حال حاضرچین دومیــن اقتصاد دنیا، بزرگترین کشــور صنعتیجهان،بزرگترینکشوردرزمینهتجارتکاالودارایباالترینمیزانذخایر ارز خارجی است. زندگی مردم چین نیز از فقر و تنگدستی به رفاه و فراوانی تغییر یافته و همچنین کشــور چین بــه یک تثبیتکننده و منبع نیــروی محرکه اصلی برای رشد اقتصاد جهان تبدیل شده و بهطرز چشمگیری صلح و پیشرفت بشر را توسعه داده است. جهان امروز در معرض تغییرات و تحوالت بزرگی قرار گرفته و بشــر بــا عوامل نامعلــوم و نامتعادل مواجه اســت. اگرچــه دوره جدید انقاب فناوری و صنعتی باعث فراهم آمدن فرصتهای پیشــرفت نوین شــده اســت، اما انســان هنوز با چالشهای جدی از جمله جنــگ، درگیری، فقر، بیماریهای مســری روبهرو است. برای مقابله با این چالشها، چین ابتکار «ساخت جامعه بشری با آینده مشترک» را مطرح کرده است که اصول آن شامل احترام متقابل، رفتار برابر، حل و فصل مسائل از طریق مذاکره و مشورت و تشریک مسئولیتها، پیروی از همکاری برد-برد، احترام به طبیعت و کره زمین و نهایتاً با هدف ایجاد آسیا و جهانی صلحآمیز، باثبات، شکوفا، باز و مطلوب است. در طی 40 ســال گذشــته، رشد سریع اقتصاد چین در شــرایط باز به دست آمده، در آینده نیز بسط و توسعه با کیفیت اقتصاد چین فقط به شرطی که سیاستها بازتر شود حاصل میگردد. روند جهانی شدن یک روند بیبازگشت عصر امروز است. چین به سیاست اساسی «درهای باز» خود تأکید دارد. درهای باز چین روی جهان بســته نمیشود، بلکه بازتر نیز خواهد شد. چین قاطعانه مسیر پیشرفت مســالمتآمیز کشــور را دنبال میکند و به راهبــرد «درهای باز» بــا اصول منافع مشــترک و برد- برد پایبند اســت. ایدههای مذکور در کنفرانس سراســری کنگره ملی خلق چین که عالیرتبهترین قوه مقننه است در قانون اساسی چین مندرج شده و به اراده ملی کشور و راهنمای اصول امور خارجه چین تبدیل شده است. آقای شی جین پینگ نیز آخرین تدابیر و طرحهای چین در جهت پیشبرد سیاست «درهای باز» را اعام کردند که شامل افزایش چشمگیرانه دسترسی به بازار چین، ایجاد فضای سرمایهگذاری جذابتر، تقویت حفاظت از مالکیت معنوی و افزایش واردات انتخابی است که جزئیات سیاستهایی از جمله کاهش تعرفههای واردات خودروهــا، کاهــش محدودیــت درصدی ســرمایه خارجــی در شــرکتهای مالی، برگزاری نخستین نمایشگاه وارداتی بینالمللی و غیره نیز بیان شده است. چین در اسرع وقت سیاستهای مذکور را اجرا خواهد کرد تا نتایج و منافع آن به شرکتها و ملتهای چینی و خارجی برسد. ملت چین و ملت ایران سابقه تبادالت دوستانه دیرینهای دارند. ســال ،2016 آقای شــی جین پینگ سفر موفقیت آمیزی به ایران داشــتند و رؤسای دو کشور اعام برقراری روابط مشارکت راهبردی جامع نمودند. دولــت چین بر تعمیق اعتماد و تقویت همــکاری خود با ایران و بخصوص نقش ایران در ســاخت و ســاز «کمربند و جاده» در زمینههای مختلف اهمیت بســزایی قائل است. در حالی که همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور با مسائلی بویژه موانعــی بهدلیــل تحریمهای بیرونی مواجه بــوده، اما دارای دســتاوردهای بالقوه وسیع و چشماندازی گسترده است. تمایل داریم با تشریک مساعی با طرف ایران، فرصتها را در دســت گرفته، این ظرفیــت بالقوه فوقالعاده را به نتایج ملموس تبدیل کرده و رفاه بیشتری برای دو ملت به ارمغان بیاوریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.