پونگی ری را بیشتر بشناسید

Iran Newspaper - - News -

پونگــی ری که بنا اســت تا یک مــاه دیگر تعطیل شــود، تنها ســایت شناخته شده آزمایش هستهای کرهشمالی است که در آن آزمایشهای هستهای اکتبر ،2006 مه ،2009 فوریه ،2013 ژانویه ،2016 سپتامبر 2016 و سپتامبر 2017 انجام شده است. بر اســاس تصاویر ماهوارهای، این سایت که در استان شمالی «هامپیونگ» واقع شــده، دارای 3 تونل ورودی قابل مشاهده است. بنا بر گزارش برخی منابع، ساکنان حومه سایت پونگی ری از ســال 2006 به این ســو، اجازه ندارند وارد پیونگ یانگ، پایتخت کره شــمالی شــوند زیرا احتمال آلوده بودنشــان به مواد رادیواکتیو وجود دارد. بهگفته یون یانگ چان، سخنگوی کاخ ریاســت جمهوری کرهجنوبی، کیم جونــگ اون در دیدار روز جمعــه خود با مون جائه این درباره ســایت «پونگی ری» گفــت: «برخیهــا ادعــا میکنند مــا میخواهیم یک ســایت هســتهای غیرقابل استفاده را تعطیل کنیم اما اگر آنها بیایند و ببینند متوجه میشــوند که [در ســایت پونگی ری] دو تونل بزرگتر از تأسیســات آزمایش هســتهای موجود وجــود دارد که تونلها در شرایط بسیار خوبی هستند و ما میخواهیم آنها را تعطیلکنیم.»پیشترزمینشناسانچینیگفتهبودند،سایت هستهای کره شمالی در آزمایش موشکی دسامبر 2017 بر اثر زلزلههای ناشی از آزمایش، خسارتهای جدی دیده و کاربری خود را از دست داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.