مأموریت سه روزه <پمپئو> در عربستان

بررسی توافق هستهای ایران مهمترین علت سفر وزیر خارجه امریکا به منطقه است

Iran Newspaper - - News -

گــروه جهان / شــاهزادههای عربســتانی روز یکشنبه خوشــحال از ورود مایک پمپئو رئیس دستگاه دیپلماســی و وزارت خارجه امریکا،ازاواستقبالگرمیکردند.بهگزارش «ایران» به نقل از خبرگزاری الجزیره، پمپئو در قالــب ســفری ســه روزه بــه خاورمیانــه، نخستین مقصد خود را عربستان سعودی انتخــاب کــرد و اردن و اســرائیل را در جایگاههایبعدیمقاصدخودنشاند.

عــادل الجبیر همتای عربســتانی او در صــدر مقامهایــی که بــه اســتقبال او رفته بودنــد، قرار بود ترتیب دیــدار وزیر خارجه دولــت دونالد ترامپ با خالد بن ســلمان سفیر عربستان در امریکا را بدهد. اما پیش از هر چیز، پمپئو در میهمانی شام محمد بــن ســلمان ولیعهــد عربســتان شــرکت کــرد. مقامهــای وزارت خارجــه امریکا در گفتوگو با خبرگزاری رویترز اعام کردند: تــور وزارت خارجه امریــکا با هدف تقویت روابط این کشــور با منطقه صــورت گرفته است. براساس گزارشها، توافق هستهای ایران مهمترین محوری اســت کــه در این سفر ســه روزه درباره آن صحبت میشود. پنجشنبهگذشتهمایکپمپئورئیسسابق سیا،درمقابلسنایامریکاقسمیادکردکه در مقام بلندپایهترین دیپلمات این کشور با تمــام تــوان و قــوا منافع ملی کشــورش را محقــق خواهــد کــرد. روز جمعــه نیز در نخستین مأموریت رســمی خود با جلسه وزرای خارجــه کشــورهای عضــو ناتــو در بروکســل حضور پیدا کرد و برای نخستین بار با وزیر خارجه ترکیه دیدار کرد.

اگرچــه دیــدار پمپئــو بــا بــن ســلمان مهمتریــن رویــداد ســفر او در عربســتان و پایهگــذار بســیاری از تصمیمگیریهــا اســت اما دیدار با پادشــاه عربستان حتی فرمالیتهونمادیننیزحائزاهمیتاست. بــه گــزارش «ایــران» به نقل از واشــنگتن پســت، عربســتان کــه همــراه با بــرادران کوچکتــر خود، بحریــن و امارات متحده عربی با قطر درگیر خصومت شده است، این روزها بیشتر از هر زمان دیگری شاهد تکــه پــاره شــدن اتحــاد کشــورهای عربی حــوزه خلیج فارس اســت. از ســوی دیگر آنچهسالهااستتبدیلبهکابوسشبانه شیخنشــینهای آل ســعود شــده، تأثیــر و نفــوذ روزافــزون ایران در منطقه اســت. بــه همین خاطــر منطقی اســت بگوییم مهمترین خواسته آل سعود از امریکا یک چیز است: مقابله با گسترش نفوذ ایران. رئیــس ســابق ســیا در حالــی وارد ریاض شــد که حوثیهــای یمن موشــکهایی را به ســوی شهر جیزان در جنوب عربستان فرســتادند و باعــث انهــدام مناطقــی در این شــهر شدند. عربســتان و امریکا ایران را بهدلیــل حمایــت از شــیعههای حوثی ســرزنش میکنند و همین بــر کینهای که از ایــران در دل دارنــد، میافزایــد. غافــل از آنکــه اوضاع انســانی مــردم جنگ زده یمن به انــدازهای وخیم شــده که نه تنها ایران، بلکه بســیاری از کشــورها خواســتار پایــان یافتن رنج مردم یمن هســتند. اما کینــهورزی با ایران تنها علت ســفر پمپئو بــه ریاض نیســت. به گزارش «ایــران» به نقــل از نیویــورک تایمــز، بلندپایهتریــن دیپلمــات امریکا پیام مهمی را به ریاض خواهــد رســاند: دیگــر بــس اســت! بــه گزارش یــک مقــام وزارت خارجه امریکا کــه نخواســت نامش فــاش شــود، پمپئو در جریــان دیــدار خــود بــا عــادل الجبیــر گفت، خصومــت میان عربســتان و قطر و انفصالهــا در شــورای همــکاری خلیج فــارس، بایــد متوقف شــود. در مــاه ژوئن سال گذشته، عربستان سعودی همراه با امارات متحده عربــی تحریمهایی علیه قطر، کشور نفتخیز کوچکی در خاورمیانه، بــه اتهــام تغذیه تروریســم وضــع کردند و همیــن تحریمهــا بــر وخامــت روابــط دوطــرف افــزود. رکــس تیلرســون وزیــر خارجه ســابق امریکا تاش زیــادی برای تخفیف حرارت این تنشها کرد و از مصر و بحرین خواســت میانجیگــری کنند اما این تاشها نتیجهای نداد. به این خاطر که ترامپ با خلق و خوی تجاریاش وارد کاخ سفید شده، به محض آنکه امیر قطر در نخســتین دیدارش با ترامپ سرکیسه را شــل کــرد و جیبهــای ترامــپ را پــر از میلیونهــا دالر پول کــرد، او به جانبداری از قطر برخاست و پمپئو نیز بقیه راه را پی گرفت.بههمینخاطروزیرخارجهامریکا قرار اســت بــه مقامهــای آل ســعود، بن ســلمان و الجبیر بفهماند که باید هرچه زودتــر بــه محاصــره و تحریم قطــر پایان دهند؛پیامیکهشایدشنیدهشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.