برجام اصالح نشود، واشنگتن از آن خارج میشود

Iran Newspaper - - News -

«مایــک پومپئــو» ســاعتی پــس از تأییــد وزارتــش در ســنای امریــکا و بــه تقلیــد از ترامــپ، نخســتین ســفر خارجــیاش در جایــگاه وزیــر امــور خارجــه امریــکا را از خاورمیانه و با ســفر به ریــاض آغاز کرد. او پــس از دیدار با پادشــاه و وزیر امور خارجه عربســتان در نشســت خبری مشــترک با همتای ســعودیاش یک بار دیگر تهدید خــروج امریــکا از برجام را مطــرح کرد و با این ادعا که شکل کنونی توافق هستهای با ایران تضمینهای الزم را برای جلوگیری از دســتیابی این کشــور به ســالح هستهای نمیدهــد، گفــت: «اگــر نتوانیــم توافــق هســتهای بــا ایــران را اصــالح کنیــم، از آن خارج خواهیم شد» به گزارش فارس، وی بدون اشــاره به اقدام عربســتان در کشــتار مردم بیگناه یمن و دخالتهای مستمر آن در امور کشورهایی چون سوریه، عراق و بحرین، مدعی شد: «ایران امنیت و ثبات منطقه را کامالً از طریق شــبه نظامیانش و حمایتــش از ســازمانهای تروریســتی و تجهیز حوثیهای یمن به سالح، متزلزل کــرده اســت و ایــن کشــور بزرگتریــن حامــی تروریســم در منطقه اســت لذا ما از فعالیتهای تروریســتیاش در منطقه چشمپوشــی نخواهیــم کــرد. واشــنگتن آماده حمایت از عربستان برای مقابله با تروریســم است و از چشــمانداز 2030 این کشور برای پیشرفت حمایت میکند.» به گزارش رویترز، یک مقام ارشــد امریکایی گفته بــود که بخش اعظم مذاکــرات وزیر خارجه جدید امریکا با رهبران عربســتان سعودی و رژیم صهیونیستی بر سر نحوه مقابلــه با تهدیــد ایــران خواهد بــود. این مقام امریکایی همچنین مدعی شــده که برنامهموشکیایرانتهدیدیبرایامنیت بینالملل است و امریکا از کشورهای دیگر خواســته که افــراد مرتبط با ایــن برنامه را «تنبیه» کنند. اظهارات مقامات امریکایی علیــه برجــام و برنامه موشــکی ایــران در حالی اســت که مقامات کشورمان ضمن دفاع از برنامه موشــکی دفاعی کشورمان در روزهــای اخیــر به تهدیدهــای برجامی امریــکا ایــن گونــه پاســخ دادهانــد کــه در صورت بیرون رفتن امریکا از برجام، ایران هم دیگر به همه تعهدات برجامی خود از جمله محدود کردن غنیسازی هستهای، پایبندنخواهدماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.