‌ماهی‌05‌دالر‌حقوق‌م ‌یگرفتم

متهم داعشی در دادگاه:

Iran Newspaper - - News -

جلســه رســیدگی بــه اتهامــات نخســتین متهم از پرونده عملیات تروریســتی حرم امــام خمینــی(ره) و مجلــس در شــعبه 15 دادگاه انقالب تهــران بهصورت علنی برگزار شــد. این دومین جلســه از مجموع جلســات محاکمــه 8 متهــم ایــن پرونده بود. در جلســه اول که روز شنبه برگزار شد، کیفرخواست این متهمین توسط نماینده دادســتان قرائت شــد. در جلسه دیروز نیز تمام 8 متهمی که روز شنبه کیفرخواست آنها قرائت شده بود، حضور داشتند. بهگزارش میزان، در جلســه دیروز، قاضی صلواتــی «س.م» متهــم ردیــف اول را تفهیــم اتهــام کرد. بــر این اســاس یکی از اتهامــات وی «بغــی» اســت. ایــن متهم در توضیحــات خود گفت: ســابقه کیفری نداشــتم و دامــاد خواهــرم مرا بــه داعش بــرد. زمانــی کــه وارد داعش شــدم بعد از 3 روز قصد بازگشــت داشــتم، خواستم از ســوریه فرار کنم مرا کنار یک جنازه دار زده بردند و گفتند هر کس از ما جدا شود خود و خانــوادهاش را نابود میکنیــم. «س.م» ادامه داد: نمیگویم مجرم نیســتم، یکبار بهصــورت غیرقانونــی بهمــدت ۵2 روز به افغانســتان رفتــم. وی در پاســخ بــه ایــن سؤال قاضی صلواتی که آیا در افغانستان آمــوزش نظامــی هم دیــده اســت جواب منفــی داد. قاضــی صلواتــی بعــد از ایــن پاسخ متهم، گفت: در افغانستان آموزش نظامی دیدی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتــی حکم جلبت هم صادر شــده بود. بــا این ســخنان نهایتــاً متهم دربــاره دوره آموزشــی خــود در «حویجــه» عــراق اقرار کرد: 20 روز آموزش تئوری داشــتیم و بعد از آن 20 روز آمــوزش نظامــی میدیدیم، یــک هفتــه کار بــا کالشــنیکف را آمــوزش دیــدم و بعــد از آن مســلح شــدم و ماهی 0۵ دالر حقــوق میگرفتــم. ایــن متهــم همچنیــن مدعــی بود کــه در هیــچ کجا با داعش بیعت نکرده است. بعد از این ادعا نمایندهدادستانعکسهایبیعتمتهم با داعش را در دادگاه نشان داد که متهم باز هم مدعی شد این عکسها متعلق به او نیست. هر چند در نهایت قبول کرد که در یکی از عکسها حضور دارد. در ادامه جلســه، قاضــی صلواتی توضیح داد که ســه تروریســت تا بن دندان مسلح بــه این متهم تحویــل داده شــده بودند تا وی آنها را وارد کشور کند. طبق توضیحات دادهشده،اینسهتروریستهمانافرادی بودنــد کــه به مجلس حملــه کردنــد و در جریــان این عملیات به هالکت رســیدند. بر اســاس گزارش میزان، تروریســتهای حــرم امام خمینــی(ره) و مجلــس با یک پرایــد کــه به نــام مســتعار امین حســینی خریــداری شــده بــوده اســت بــه تهــران آمدهاند. امین حسینی نام مستعار س.م اســت که با همین نام برای وی شناسنامه جعلینیزگرفتهاند. آنطور که نماینده دادستان در ادامه جلسه توضیــح داد، متهــم بــا نــام ابوانصــار در جبهههــای کرکوک حضور داشــته اســت. در ادامــه جلســه متهــم یاد شــده مدعی شــد: در جمــع داعشــیان با چشــم خودم خارجیهایی را دیدم که برای نابودی یک ملت کافی بودنــد. قاضی صلواتی در این جلســه بعد از سؤال و دریافت پاسخهایی از متهم عنوان کرد: شما در یک تشکیالت وارد ایــران شــده بودی، حق تمــاس به تو نمیدادند. متهم پیش از این گفته بود که چون موبایل نداشــته پس از ورود به ایران با خانواده خود تماس نگرفته بود. قاضی ادامه داد: اعضای تیم ترور شما را به قصد انجــام عملیات ترور رها کردند و رفتند اما شــما این افراد را به اداره اطالعات، ســپاه یــا مجاری دیگر لو ندادی، چرا؟ غیر از این اســت که مورد وثوق گروه بودی؟ در حالی کــه متهم در پاســخ بــه این ســؤال مدعی شــد که تروریســتها به وی گفته بودند به عــراق برخواهند گشــت، قاضــی صلواتی از وی پرســید: مگــر میشــود کســانی کــه

بــا مشــقت وارد ایــران شــدهاند براحتی از ایران خارج شــوند؟ متهم در پاسخ به این ســؤال گفت: به من گفته بودند نظامیها را باید بکشــی. قاضــی صلواتی خطاب به وی تأکید کــرد: کارمندان مجلس نظامی

بودند یا مراجعان؟ چرا در رفت و آمد بین شــهرهای ایران به خــود کمربند انتحاری بستی،عضوتیمتروربودی.متهمیادشده انگیزه خود را از بســتن کمربنــد انتحاری، قانون بودن این موضوع در داعش عنوان

کــرد. در پایان جلســه نیز قاضــی صلواتی مجــدداًس.م را تفهیم اتهام کرد تا متهم آخریندفاعیاتخودراایرادنماید.جلسه بعدی محاکمه متهمان این پرونده امروز ادامهمییابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.