مدال برنز صالحی در رقابتهای اسکیت قهرمانی آسیا

Iran Newspaper - - News -

در ادامــه هجدهمیــن دوره رقابتهای اســکیت قهرمانی آســیا در کرهجنوبی محمد صالحی بازیکن تیم ملی اسکیت سرعت در ماده وان لپ، پس از پشت ســر گذاشــتن حریفان خود از 16 کشور آسیایی، به فینال مســابقات وان لپ راه پیدا کرد و با رقیبانی از کشــورهای کرهجنوبــی، تایوان و هند به رقابت پرداخت و مقام سومی این مسابقات را از آن خود کرد و مدال برنز را بر گردن آویخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.