Iran Newspaper

تازهترین کنسرت مژگان شجریان با آنسامبل شهرزاد

-

آنســامبل «شــهرزاد» همــراه بــا مــژگان شــجریان و لینــا شــمامیان در گوتنبــرگ (آلمــان) و اســتکهلم (ســوئد) به اجــرای برنامــه میپــردازد. در برنامــه بینالمللی آنســامبل (همنــوازان) «شــهرزاد» نوازندگانی چون تینا جامهگرمی، نگار نوراد، یگانه حســینینیا و نیلوفر سهی حضور دارند.دراین پروژه، مژگان شــجریان وگروه شــهرزاد به اجرای آثارماندگا­ری ازآهنگسازا­ن ایرانــی چــون تهمــورس پورناظــری، شــهرداد روحانــی، هوشــیار خیــام ...و میپردازند. این کنسرت، اولین همکاری این هنرمندان با یکدیگر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran