ایران در حال اجرای تعهدات هستهای خود است

Iran Newspaper - - NEWS -

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بیانیهای برای هفتاد و سومین نشست عمومی مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، بر پایبندی ایران به تعهداتش ذیل برجــام تأکید کرده اســت. بــه گزارش ایســنا، یوکیا آمانــو در این بیانیــه تأکید کرده اســت: «ایــران در حال اجرای تعهدات هســتهای خود ذیل برجام اســت. ضروری اســت که ایــران اجرای کامــل این تعهــدات را ادامه دهــد.» آمانو گفته کــه آژانس بــه راســتیآزماییها دربــاره عدم انحراف مواد هســتهای اعالم شــده توســط ایران ذیــل توافقنامــه پادمانی این کشــور را ادامه میدهــد. ارزیابیها درباره نبــود مواد و فعالیتهایهستهایاعالمنشدهنیزادامهدارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.