امروز 14 استاندار جدید معرفی میشوند

Iran Newspaper - - NEWS -

وزیر کشور خبر داد: گزینههای پیشنهادی برای استانداری 14 استان یکشنبه به هیأت دولت پیشــنهاد میشــود. به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشــته در حاشیه نشست با استانداران سراسر کشور گفت: 14 نفر از استانداران مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان را در جمعمان داشتیم که به نوعی جلسه خداحافظی با آنان بود. وزیر کشــور ادامه داد: برای جایگزینی 14 اســتاندار بازنشسته، گزینههایی را آماده داریم و روز یکشــنبه آنها را به دولت میبریم، ولی اگر روند انتصابها طول بکشد، برای استانها سرپرست منصوب خواهیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.