دیدگاه باهنر درباره حمایت اصالحطلبان از الریجانی

Iran Newspaper - - NEWS -

محمدرضــا باهنــر، دبیــرکل جبهه پیروان خــط امــام و رهبری موفقیــت دولت را موفقیت نظام و شکست دولت را شکست نظام توصیف و تأکید کرد که همه باید از دولت حمایت کنند. وی در گفتوگویی با ایلنا در پاسخ به سؤالی درباره انتخابات آتی، بحثها در این باره را زودهنگام توصیف کرد و گفت: رقابت انتخاباتی سرجای خود اما سر زمان خودش؛ اگر قرار باشد از حاال به فکر انتخابات ۰۰۴1 باشند، اولین چیزی که به ذهنشــان میرســد، این است که ما چکار کنیم که دولت موفق نشود موقــع انتخابــات بگوییم ایــن دولت بیعرضه بــود. در حالی کــه االن وظیفه همه جریانات سیاســی این اســت که کاری بکنند که دولت موفق شــود. بــا اینکه دولتی که مســتقر است از حزب ما نیســت اما ما معتقدیم که االن موفقیت دولت یعنی موفقیــت نظام و شکســت دولت هم یعنی شکســت نظــام بنابرایــن االن رقابت نداریم.باهنر درعین حال، درباره نامزدی علی الریجانی در انتخابات آینده نیز به حمایت برخی اصالحطلبان از وی اشاره و تصریح کرد: چند وقت پیش تعدادی از اصالحطلبــان میگفتنــد آقای الریجانی خیلی خوب اســت. من نمیدانم آنان میخواهنــد آقــای الریجانی را خراب کننــد که این حــرف را میزنند یا میخواهند آبادش کنند؟ من هنوز نیتشان را نمیدانم، اما معتقدم که االن اصالً نباید بحث کرد. آن کســی که خودش میخواهد رئیس جمهوری بشــود، بسیار خب دنبالش برود. وی در پاســخ به ســؤالی درباره رؤسای جمهوری سابق نیز با بیان اینکه بارها گفتهام آقای خاتمی اگر در جریان سیاســی کشور برگردد، میتواندًمنافعی داشته باشد، اظهار کرد: آقای احمدینژاد یک مقوله دیگری است و اصوال آدمی است که من همان موقع هم بارها گفتهام او متوهم است و فکر میکند ناجی جهان بشریت خودش است و یکسری کارها میکند. باید به صورت ویژه مدیریت بشود و من فکر میکنم دارد خوب مدیریت میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.