آخرین وضعیت دفتر رئیس دولت اصالحات

Iran Newspaper - - NEWS -

خبراولاینکه، جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران گفت: تاکنــون هیــچ پیشــنهادی از دولــت برای انتقــال دفتر رئیــس دولت اصالحات دریافــت نکردیم. به گزارش ایلنا، وی در تشــریح آخرین وضعیت دفتر ســید محمد خاتمی گفت: این مصوبه دولت اســت که باید برای مراجعات رؤســای جمهور ســابق دفتری در نظــر گرفته شــود. امیدوارم در تأیید ســخنان رئیــس دفتر رئیس جمهور اتفاقــی در این خصــوص حادث شــود. امام درخصــوص آخرین وضعیت نقل و انتقال دفتر رئیس جمهور پیشــین هم گفت: ساختمان استقراری ما متعلق به دفتر نشــر آثار حضرت امام بوده که باید آن را تخلیه و در اختیار این مؤسســه قرار میدادیمًتا این موضوع بین مؤسسه و بنیاد مستضعفان حل شــود که البته بنیاد رأسا وارد عمل شده است. وی ادامه داد: ما محل را تخلیه کرده و آماده جابهجایی هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.