بازداشت دالالن حوالی استادیوم

Iran Newspaper - - NEWS -

خبــر دیگر اینکه ، جماران گــزارش داد یگان ویژه حاضر در ورزشــگاه آزادی پیــش از بازی فینال جام قهرمانان آســیا، برخــی دالالن فروش بلیت دیدار تیمهای پرسپولیس ایران و کاشیما ژاپن در بازار سیاه را دستگیر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.