بازرسیمنازلعناصراالحوازیهتوسطپلیسدانمارک

Iran Newspaper - - NEWS -

خبــر رســیده کــه ، پلیس دانمــارک پــس از بازداشــت ســه ایرانی عضــو گروه االحوازیــه، منازل آنان را بازرســی کرد. به گزارش انتخاب، ایــن افراد به اتهام نقض ماده 136 قانون جزائی دانمارک محاکمه خواهند شد. دستگیر شدگان متهم به حمایت از عملیات تروریستی در ایران در روز 31 شهریور شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.