دادستانتهران:کیفرخواست جعبهسیاهپروندهبابکزنجانیصادرشد

Iran Newspaper - - NEWS -

دادستان تهران درواکنش به سؤالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده جعبه ســیاه پرونــده بانــک زنجانی گفت: ایــن پرونده اواخــر هفته گذشــته به صدور کیفرخواســت منجر گردید و به دادگاه ارســال شــده اســت و امیدواریم بزودی در نوبــت محاکمه قرار گیــرد. به گزارش میزان، عبــاس جعفری دولتآبادی روز گذشــته در حاشیه نشســت با رئیس اتاق تعاون در مورد آخرین وضعیت پروندههای اخالل در نظام اقتصادی کشــور، بیان داشــت: در حوزه دستگیری دالالن ارز ظرف یک ماهه گذشــته تا به امــروز حدود 70 متهم داللی ارز که در خیابانها به خرید و فروش ارز اقدام میکردند، دستگیر و بازداشت شدهاند. دادســتان تهران با هشــدار به کســانی که در خیابان به خرید و فروش ارز اقدام میکنند، گفت: خرید و فروش ارز در معابر جرم محســوب میشــود و ممنوع است و حتماً دستگیر خواهند شد و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. جعفری دولتآبــادی تصریــح کرد: ایــن افراد هنگام دســتگیری دســتگاه pos و دالر و ارزهــای دیگر به همراه داشــته کــه پروندههای آنها در حال تکمیل اســت و در این رابطه برخی صرافیها و متهمان ارزی با فریب مردم ضعیف و با استفاده از کارتهای ملی آنها به افتتاح حساب اقدام کرده و با آن حساب گردش مالی زیادی انجام داده و بعد که پرونده تشــکیل میشــود، پلیس و دستگاه قضایی به ناچار به سراغ افرادی میرود که واقعاً نقشی در این اقدامات نداشته است و افراد از آنها سوء استفاده کردهاند. وی از همــه مردم خواســت که مراقب این ترفند مفســدان اقتصادی باشــند و به هیچ عنوان کارت ملی، کارت حســاب یا کارت بازرگانی خودشــان را با بهای نازل در اختیار متهمان اقتصادی قرار ندهند. جعفری دولتآبادی همچنین از صــدور 10 کیفرخواســت مهــم در پروندههای اقتصادی در دادســرای پولی و بانکی از جمله کیفرخواست آقای هدایتی خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.