گفتوگویتلفنیوزیرانخارجهایرانوفرانسه

Iran Newspaper - - NEWS -

وزیــران امور خارجه جمهوری اســالمی ایران و فرانســه تلفنی گفتوگو کردنــد. بــه گــزارش ایســنا، در ایــن گفتوگــو که در آســتانه ســفر رئیس جمهــوری امریــکا بــه پاریس انجام شــد، طرفیــن در خصــوص آخرین تحــوالت روابط دوجانبه، برجام و ســایر موضوعات مــورد عالقه رایزنی و تبــادل نظــر کردنــد و وزیر امــور خارجه فرانســه بر عزم پاریس و ســایر کشورهای اروپایی در بهرهمندی ایران از مزایای اقتصادی برجام و ایجاد ساز و کارهای ویژه تأکید کرد. همزمان با این گفتوگو سفارت فرانسه در تهران با انتشــار توئیتی نوشــت: «هدف مکانیســم مالی ویژه اروپا )spv( در کوتاه مدت، تسهیل معامالت مالی برای شرکت هایی است که مایل به ادامه تجارت با ایران هســتند. در بلند مدت، این مکانیســم به دنبال ایجاد ابزاری برای حاکمیت اقتصادی اتحادیه اروپایی است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.