همتی: سازوکارهای جدید ارزی در راه است

Iran Newspaper - - NEWS -

تیماقتصادیدولتدرجمعاستانداران نشســت سراسری استانداران کشــور به فرصتی تبدیل شد تا اعضای جدید تیم اقتصادی دولت با حضور در جمع آنــان به بیان برنامههای خود پرداخته و آخرین وضعیت اقتصادی کشــور را تشــریح کنند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رضا رحمانی، وزیر صمت هر کدام پشت میکروفــون قرار گرفتند و به ارائه توضیحاتی درباره آنچه اقتصاد ایران در دوره تحریمها نیاز دارد پرداختند. ■ وزیراقتصاد:اولمدیرانمشقاتتحریمراتحملکنند اولین فصل از سخنان وزیر اقتصاد در این نشست معطوف به برنامهریزیهای وزارت اقتصاد در جهت کاســتن از فشــار تحریمها بر جامعه ایرانی بود. فرهاد دژپســند در این باره با اشــاره به این که ایران اولین بار نیســت که در مواجهه با تحریمها قرار میگیرد، گفت: ما از ابتدای انقالب در حال تجربه فضای تحریم هســتیم و آب دیده شــدهایم اما آنچه در حیطه مســئولیتهای وزارت اقتصاد قرار میگیرد استفاده حداکثری از زمان، ظرفیتهای انسانی و مالی برای غلبه بر تحریم هاست و از همین رو حتی در روز تعطیل هم جلسات برگزار میکنیم. دژپســند، آن گونه که ایرنا گزارش داده اســت همکاری و همراهی جامعه را در این باره یک شــرط اساســی و مهم دانســت و گفت: عبور از این شــرایط دشوار، ســختیها و مشــقات خود را هم دارد. البته درست این اســت که اول مدیران و مسئوالن این مشقات را تحمل کنند و در کنار مردم قرار بگیرند. ■ رئیس کل بانک مرکزی: سیاست صفر کردن صادرات نفتی ایران شکست خورد عبدالناصر همتی دیگر سخنران اقتصادی جمع استانداران کشور بود. مهمترین خبری که رئیس بانک مرکزی در همایش استانداران اعالم کرد مذاکرات جدی با کشورهای معاف از تحریمهای امریکا در خرید نفت از ایران بود. همتی در این باره گفت: سیاست امریکا مبنی بر صفر رساندن صادرات نفت ایران با شکست روبهرو شــده و مذاکرات مثبتی با هشــت کشــور خریدار نفت ایران که از تحریمها معاف شدهانددرجریاناست.اوهمچنینبهاتخاذتصمیماتجدیدبرایشیوهبازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت بزودی ساز و کارهای این تصمیمات اعالم خواهد شــد. همتی افزود: در هفت ماهه امسال ۱۳ میلیارد دالر برای واردات کاالها و خدمات ارز تأمین شده است که بیش از ۳۲ میلیارد دالر آن توسط بانک مرکزی و کمتر از هفت میلیارد آن توسط صادرکنندگان غیر نفتی درســامانه نیما تأمین شده اســت و از مبلغ تأمینی ارز تاکنون ۰۱ میلیارد دالر برای کاالهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.