10 نهاد معاف از مالیات

از سوی سازمان مالیاتی اعالم شد

Iran Newspaper - - صفحه اول - سیاوش رضایی خبرنگار

روزگذشته سازمان امور مالیاتی کشور نام ۰۱ نهاد انقالب اســالمی معاف از مالیات را اعالم کــرد. موضوعی که یکبار دیگر در رســانهها خبرساز شــد. درطول سالهای گذشته و به خصوص از سالهای آغازین دهه ۰9 شمســی بحث مالیات ســتانی از بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی مطرح شــد. درنتیجه طبق احکام قانونی و نظر مقام معظم رهبری تنها خود این نهادها از مالیات معافند و شرکتهای اقتصادی آنهــا بایــد مالیاتهــای قانونــی خــود را پرداختکنند.

از زمــان آغاز فعالیــت دولت یازدهم ســهم نفــت در بودجــه کاهــش یافــت و بتدریجمالیاتبهعنوانپاکتریندرآمد جــای آن را گرفت بهطــوری که هماکنون ســهم مالیــات دربودجــه افزایــش قابل توجهی داشــته اســت. با این حال دولت تالش کرده اســت تا افزایــش درآمدهای مالیاتی از محل شناســایی مؤدیان جدید مالیاتی تأمین شــود تا فشاری بر مؤدیان فعلی وارد نشود. طبق تازهترین آمارهای ارائه شــده حــدود نیمی از اقتصــاد ایران مالیات نمیپردازند، یا از مالیات معافند یا از پرداخــت آن فرار میکنند. درهمین راســتا موضــوع کاهــش معافیتهــای مالیاتــی در دســتور کار دولت قــرار گرفته است تا بنیادها و نهادهای بزرگ عمومی و غیردولتــی نیز ســهم خــود را از مالیات بپردازند. هماکنون سهم مالیات از تولید ناخالــص داخلــی کشــور حــدود ۷تــا ۸ درصد اســت در حالی که میانگین آن در کشورهای منطقه ۰۲ اســت. بنابراین و از آنجا که مالیات بــه عنوان درآمدی پایدار و شــفاف یکی از ارکان پیشرفت و توسعه و همچنین عدالت اقتصادی و اجتماعی اســت بایــد ۰4 درصــدی کــه از مالیــات معــاف هســتند و 5۲ درصــدی کــه فــرار مالیاتی دارند به تور مالیاتی بازگردند. ■ کدامنهادهاازمالیاتمعافند

دیروز معــاون مالیاتهای مســتقیم ســازمان امــور مالیاتــی در بخشــنامهای بــه تمام واحدهای ســتادی این ســازمان نــام نهادهای معــاف از مالیــات را اعالم کــرد. در بخشــنامه نــادر جنتــی معــاون مالیاتهــای مســتقیم ســازمان مالیاتی آمده اســت: نظر بــه اینکه براســاس بند 4 الحاقــی به مــاده ۲ قانــون مالیاتهای مستقیم به موجب بند (۱) قانون اصالح قانــون مالیاتهــای مســتقیم، مصــوب ۱۳ تیــر 49۳۱ بنیادهــا و نهادهای انقالب اســالمی دارای مجــوز معافیــت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبــری از شــمول پرداخــت مالیاتهای موضــوع قانــون مالیاتهــای مســتقیم، خــارج شــدهاند، بــه پیوســت تصویرنامه مــورخ ۱۲ آذر 69۳۱ دفتــر مقــام معظــم رهبــری جهــت اطــالع و اقــدام ارســال میشــود. بدیهی اســت مفاد تبصرههای مــاده ۲ قانون درخصوص ایــن بنیادها و نهادهــا و تکالیف آنها در مــورد پرداخت مالیاتهــای تکلیفی و مالیــات بر ارزش افــزوده همچنــان مجــری خواهــد بــود. درایــن نامه اســامی بنیادهــا و نهادهایی کــه براســاس نظــر مقام معظــم رهبری مشــمول بند مذکور بوده و تحت نظارت ایــن دفتــر فعالیــت میکننــد، لیســت شــده اســت. در ادامــه نــام ایــن نهادها و شــرکتهای زیرمجموعه آنها ذکر شــده است. ■ -1 بنیاد شــهید و امــور ایثارگران انقالب اسالمی

ایــن بنیــاد دارای ۲6 شــرکت زیرمجموعــه اســت. مرکــز جامع علمی کاربــردی امــام خمینــی(ره)، بیمــه دی، بانــک دی، صنــدوق قــرض الحســنه شــاهد، دانشــگاه شــاهد، شــرکت ذخیره شاهد، مؤسسه ایثار، گروه هتلهای کوثر، بیمارســتان ساســان، بیمارســتان خاتــم االنبیــا، پژوهشــکده مهندســی و علــوم پزشکی جانبازان و سازمان اقتصادی کوثر (با ۰5 شرکت زیرمجموعه) از جمله این شرکتهاهستند. ■ 2-کمیتهامدادامامخمینی(ره)

مجتمــع اقتصــادی کمیتــه امــداد زیرمجموعــه اقتصــادی این نهاد اســت کــه خــود دارای چهــار شــرکت شــامل توسعه عمران ســاختمان امداد، توسعه دامپــروری و کشــاورزی امــداد، توســعه و تجهیــز معادن امداد و توســعه تجارت و سرمایه پایدار امداد میشود. ■ 3-سازمانتبلیغاتاسالمی

ایــن نهاد نیــز دارای هفت مؤسســه و شــرکت زیــر مجموعه اســت. در لیســت ایــن شــرکتها نــام انتشــارات امیرکبیر، دارالقــرآن کریم، حوزه هنری، خبرگزاری مهــر، پژوهشــکده باقرالعلــوم، مؤسســه فرهنگــی تبیــان و تهــران تایمــز دیــده میشود. ■ -4 دفتر تبلیغات اســالمی حوزه علمیه قم

دفتــر تبلیغــات اســالمی دارای 9 مؤسســه و مرکز وابسته شامل پژوهشگاه علــوم و فرهنــگ اســالمی، دانشــگاه باقرالعلــوم(ع)، صنــدوق قــرض الحســنه، مؤسســه آموزش عالی حوزوی معصومیــه، مؤسســه بوســتان کتــاب، مؤسسه فرهنگی فردوس وسف، مؤسسه آمــوزش عالــی حــوزوی امــام رضــا(ع)، مؤسســه آمــوزش عالی مجتهــده امین، مؤسسه آموزش عالمه مجتهدی است. ■ 5-بنیادمسکنانقالباسالمی

بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی نیــز دارای ۰۱ شــرکت و هلدینــگ اســت. شــرکت ســازمان توســعه مســکن ایران، بنیــاد بتــن ایــران، ســرمایهگذاری خانــه گســتر یکم، ســامان محیط، پژوهشــکده ســوانح طبیعــی ایــران، آزاد راه اهــواز – بندر امام، صنایع ســیمان شهرکرد، آجر ماشینی شــهید شــالباف، عمران تلکار و هلدینــگ ایجــاد محیط کــه خــود دارای 5 شــرکت زیرمجموعه اســت در لیســت زیرمجموعههای این بنیاد قرار دارد. ■ 6-بنیادمستضعفانانقالباسالمی

۸۲ شــرکت در فهرســت زیــر مجموعههــای بنیــاد مســتضعفان قــرار دارد. دراین لیست نام بانک سینا، شرکت مادرتخصصیمالیوسرمایهگذاریسینا (بیمه ســینا، کارگزاری بهگزین، مدیریت سرمایهگذاری کوثربهمن، لیزینگ جامع ســینا، تجــارت همــراه ســینا وکارگــزاری سینا)، شــرکت مادرتخصصی سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان(شرکت هتلهای بینالمللی پارســیان، تله کابیــن توچال، مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمران، مجتمــع تفریحــی ارم ســبز، مؤسســه فرهنگــی و ورزشــی شــلمچه، آژانــس خدمات مســافرتی پرسپولیس، مجتمع بینالمللــی ایرانگــردی و جهانگــردی آزادی (آتیو)، شــرکت پیشــرو و ســیاحت، شــرکت موج ســیاحت، شــرکت آموزش مطالعاتومشاورهسیاحتی)،ارتباطاتو فنآوری اطالعات سینا(شرکت گسترش الکترونیک و ایران برنا)، شرکت مدیریت سرمایهگذاری ره نگار پارس (شرکتهای بنیــاد بارانــداز، حمل و نقــل بینالمللی تهران، کشــتیرانی بنیاد، راه آهن شــرقی، بازرگانیامینونمایندگیهایکشتیرانی) مشاهدهمیشود. ■ 7-ستاداجراییفرمانامامخمینی(ره)

نــام ۳6 شــرکت فعــال در زمینههای مختلف کــه برخی بهطــور کامل و برخی سهام آنها دراختیار آنهاست، درفهرست زیرمجموعههای اقتصادی ستاد اجرایی فرمــان حضــرت امــام قــرار دارد. دراین لیست گروه توسعه اقتصادی تدبیر(گروه توسعه انرژی تدبیرسهامدار شرکتهای نفت پارس، بهمن گنو، توســعه صنعت نفــت و گاز پرشــیا، تولیــدات پتروشــیمی قائدبصیر،شرکتحفاریشمال،توسعه حفــاری تدبیر، مهندســی ری نیرو، تولید نیــروی بــرق آبــادان، شــیمیایی مدبران شــیمی، پاالیش پارســیان تدبیــر، پارس بازرگان، گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامدارشــرکت توســعه اعتماد مبین که خود سهامدار 5۱ شرکت بزرگ است، شرکت نواندیشان کشت و صنعت تدبیر که ســهامدار شــش شــرکت دیگر اســت، شرکت ســرمایهگذاری تدبیر که سهامدار 5 شــرکت اســت، شــرکت دارویی برکت کــه ســهامدار9۱ شــرکت و گــروه توســعه ساختمانتدبیرکهسهامدارهفتشرکت دیگراست. دیده میشود. ■ 8-مرکزخدماتحوزههایعلمیه ■ -9 مؤسســه پژوهشــی فرهنگی انقالب اسالمی ■ 01-جامعهالمصطفی(ص)العالمیه

۰۰۵ مرکز آموزشــی در داخل و خارج از کشــور زیرمجموعه جامعه المصطفی فعــال بــوده و ۳۸۱ مرکــز هم بــه صورت همکار فارغ از این مرکز مشغول فعالیت هستند. ■ فعالیت اقتصــادی نهادهــا و بنیادها از پرداختمالیاتمعافنیست

پس از انتشــار بخشــنامهای کــه در آن نــام نهادهــای معــاف از مالیــات اعــالم شــده بود، معاون مالیاتهای مســتقیم ســازمان امــور مالیاتــی کشــور اعــالم کــرد در اجــرای تبصــره ۲ مــاده ۲ قانــون مالیاتهای مستقیم، بنیادها و نهادهای انقــالب اســالمی بابــت فعالیتهــای اقتصــادی خــود از هیچگونــه معافیــت مالیاتــی برخــوردار نیســتند.به گــزارش رســانه مالیاتی ایران، نادر جنتی، با اشاره بــه مــاده ۲ قانــون مالیاتهای مســتقیم تصریــح کرد: بــه اســتناد تبصرههای این ماده قانونی، کلیه فعالیتهای اقتصادی بنیادهــا و نهادهــای انقــالب اســالمی و همچنیــن وزارتخانهها و شــهرداریها به هر نحوی، مشمول پرداخت مالیات بوده ومعافیتیندارند.

وی اظهــار داشــت: بر همین اســاس، نهادهــا و بنیادهــای انقــالب اســالمی، مالیــات عملکــرد کلیــه فعالیتهــای اقتصــادی خــود و همچنیــن کلیــه مالیاتهــای تکلیفــی و ارزش افــزوده را پرداختمیکنند.

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امــور مالیاتــی کشــور، با اشــاره به انتشــار خبری در رسانهها در خصوص معافیت مالیاتــی بنیادهــا و نهادهــای انقــالب اســالمی از ســوی ســازمان امــور مالیاتی کشور، عنوان داشــت: فعالیت اقتصادی بنیادها و نهادهای انقالب اســالمی وفق ضوابط و مقررات قانونی مشمول مالیات است.

وی تصریــح کــرد: بــه اســتناد تبصره ۱ مــاده ۲ قانــون مالیاتهــای مســتقیم، شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق بــه وزارتخانهها یــا بنیادها و نهادهای انقالب اســالمی اســت، ســهم درآمــد یــا ســود آنهــا نیــز وفــق قوانین و مقررات مشمول مالیات است. ■ مالیــات 40 میلیــارد تومانــی نهادهــا و بنیادهادربودجه79

در بودجه ســالجاری برای نخســتین بــار شــرکتهای تابعــه آســتان قــدس رضــوی در جداول مالیات ســتانی ردیف مشــخصی پیدا کردهانــد و قرار اســت در ســال ۷9۳۱ این شرکتها درمجموع ۰۳ میلیــارد تومان مالیــات بپردازنــد. عالوه برایــن ســایر بنیادهــا و نهادهــای انقالب اســالمی نیز در ردیف جداگانهای موظف بــه پرداخــت ۰۱ میلیــارد تومــان مالیات هســتند. هرچند هماکنون سهم مالیاتی که ایــن نهادها قرار اســت بپردازند از کل درآمدهای مالیاتی ناچیز اســت و حدود ۳ صــدم درصد اســت ولــی ورود آنها در ردیفهــای بودجه گام مثبتــی در جهت عدالتمالیاتیمحسوبمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.