درخواست بیمه البرز از بیمهگذاران برای خریدالحاقیه

Iran Newspaper - - NEWS -

شرکت بیمه البرز از بیمهگذاران خود درخواست کرد،با توجه به نوســانات نرخ ارز و تغییر قیمت کاال و اموال طی ماههای گذشــته، نســبت به اخذ الحاقیــه بیمهنامههای خــود اقدام کننــد. به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، بیمهگــذاران دارنده بیمهنامه بدنه خودرو و بیمهنامههای آتشسوزی صنعتی، غیرصنعتی و مسکونی این شرکت میتواننــد با مراجعه به یکی از شــعب یا نمایندگیهای بیمه البرز، نســبت به افزایش سرمایه مورد بیمه خود اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.