بدرقهآخوندیبهبهشت؟

وزیر جدید راه و شهرسازی رسماً معارفه شد

Iran Newspaper - - صفحه اول -

گــروه اقتصادی/ مراســم تودیع و معارفه وزیــران پیشــین و جدید راه و شهرســازی روز گذشــته در حالــی برگــزار شــد که این روزهــا بــا معــاف شــدن ســرمایهگذاری برای توســعه چابهار از تحریمها بسیاری از صاحبنظــران آن را نتیجــه سیاســت و عملکــرد عبــاس آخونــدی میداننــد و میگوینــد اگــر چند قــرارداد ماننــد طرح توســعه چابهار بعد از برجام به تصویب میرســید ذی نفعــان با فشــار بــر امریکا مانع از تحریمهای یک جانبه میشدند. امــا آخونــدی در روز تودیع خود دوباره به همــان صراحتی که در متن اســتعفایش نوشــته بــود علــت رفتنــش از وزارت راه و شهرســازی را اختــالف نظــر بــا دولت و وجــود «عدم کفایت هایی» در دولت نام برد.با اینکه حوزه مســکن پاشــنه آشیل و چالــش ۲6 مــاه وزارت آخوندی عنوان میشــود امــا او در روز تودیعاش بشــدت از کارنامــه 6 ســاله وزارتش بخصوص در سیاستهای اجرا شده مسکن دفاع کرد و اطمینــان داد روزی تاریخ از عملکرد او تقدیرخواهدکرد.ازدحامجمعیتآنقدر بود که بســیاری از مدعویــن و خبرنگاران پشــت در ســالن محــل مراســم ماندند. خــوش و بــش آخونــدی و جهانگیــری از ابتــدا تــا پایــان مراســم ادامه داشــت و این خــوش و بــش از آنجا جالــب بود که آخوندی علت استعفای خود را اختالف نظر با دولت بیان کرد. آخوندی با اینکه ابتــدای صحبــت های خــود گفــت برای سخنرانی نیامده اما ۰5 دقیقه از عملکرد خود دفاع کرد. تمام معاونان آخوندی در مراسمحضورداشتنداماکشاورزیانرئیس ســابق ســازمان راهداری که ابتدای دولت توسط آخوندی برکنار شده بود در مراسم در کنار او نشسته بود. محمد اسالمی وزیر جدید راه و شهرســازی نیز به علت کمبود وقتدقایقیکوتاهسخنرانیکرد. ■ جهانگیری:گالیهداریم،ولیقرارنیست مردمرانگرانکنیم

اســحاق جهانگیــری عصــر شــنبه در مراســم تودیــع عبــاس آخونــدی و معارفــه محمــد اســالمی به عنــوان وزیر راه و شهرســازی در سالن اجتماعات این وزارتخانــه، گفــت: بخش حمــل و نقل و مســکن در شــرایط عــادی و فعلــی یکی از اصلیتریــن و حیاتیتریــن بخشهــا محســوب میشــود و انتظار داریم وزارت راه و شهرســازی بــا جدیــت و قاطعیــت بیشــتر این بخــش را در خدمت توســعه کشور قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره بــه اینکــه دشــمن بــرای مختــل کــردن بخشهای مختلف این وزارتخانه چشم دوخته اســت، گفــت: باید بــا تدابیر الزم تقویت حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و جــادهای به صورت جدی در دســتور کار قــرار گیرد و مــا برای کشــور در این بخش برنامههــای خوبــی تدویــن کردهایــم. جهانگیری گفت: در بخش هوایی به رغم اینکــه دشــمنان در صــدد ایجــاد اخالل هســتند، باید بتوانیم نــاوگان هوایی خود را تجهیــز و هواپیماهــای مــورد نیــاز خود را تهیــه کنیــم. جهانگیــری اضافــه کــرد: دشمنانماازاقداماتضدانسانیتحریم که بخشــی از آن هواپیمایی و قطعات آن را شــامل شده اســتفاده میکنند تا مردم از پروازهای هوایی محــروم بمانند، البته همــکاران در خطوط هوایی در این زمینه اطمینان الزم را به مردم خواهند داد.

جهانگیری با بیان اینکه بخش حمل و نقــل یکی از جدیترین بخش هاســت، افــزود: ذینفعــان این بخش بایــد بهطور جــدی مــورد حمایــت قــرار گیرنــد و از دغدغههای دولت این بــود افرادی که در ایــن بخــش به دلیــل حساســیتها مورد توجه قرار نگرفتهاند، به آنها توجه شــود. معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشــان کــرد: گفتوگو با کامیونــداران و قولهایی که در جهت حل مشــکالت به آنهــا داده شــده باید پیگیری شود و کامیونداران هم باید شــرایط فعلی کشــور را رصــد کنند و چنــد ماهــی ســختی را تحمل کنیــم تا با ســرافرازی از آن عبــور کنیــم. این مســأله ســبب خواهد شد تا دشــمنان بدانند این روشها جواب نخواهد داد و باید با احترام و گفتوگــو وارد عمل شــوند. جهانگیری عنوان کــرد: بخش مســکن یکــی دیگر از اصلیترین نیازهای جامعه است و دولت انتظــار دارد این وزارتخانــه در این بخش سیاســتگذاریهای دقیقــی انجــام دهــد. معاون اول رئیس جمهوری گفت: بخش مســکن، صنعت، کشــاورزی و فعــاالن و مســئولین این بخشها ۰5 الی ۰6 درصد کار را بر عهده دارند و موتور محرک بیش از سیاســت درون بخشــی بــه سیاســت برون بخشی بســتگی دارد. جهانگیری با اشاره به اینکه نوسازی واحدهای فرسوده جزو اولویتهای دولت اســت، ادامه داد: سال گذشــته در ۲ منطقهای که زلزله شد در یــک منطقه که طرح نوســازی صورت گرفته بود و زلزلهای با قدرت بیشــتر آمده بــود، یک واحد هم تخریب نشــد، ولی در برخی روســتاها که طــرح نوســازی انجام نشــده بود به خصوص کرمانشاه، درصد خرابیهــا زیــاد بــود. معــاون اول رئیــس جمهوری اضافه کرد: در آســتانه ســالگرد زلزله کرمانشــاه هســتیم و فردا در جلسه هیأت دولت با ارائه گزارشــی درخصوص نقاط ضعف و قوت آن بحث خواهد شد.

جهانگیری پس از تقدیر از آخوندی و آرزوی موفقیت برای اسالمی گفت: همه اعضایدولتدرتصمیمگیریهماهنگ هستیم،برخیوزیرانمسئولیتمشترک دارنــد و در امور تبادل نظر میکنند، البته فشــارهایی بــر دولــت بوده و هســت ولی مهم این اســت کــه مدیرانی هســتیم که باید دل دریایی داشته باشیم. قرار نیست موضوعات کوچک به موج بزرگ تبدیل شود و در جهت آشفتگی مردم باشد.

معــاون اول رئیــس جمهــوری خاطرنشــان کــرد: مســئولیت گرفتیــم تا زندگــی مــردم را آرام و دغدغــه و نگرانی مــردم را کــم کنیــم، البته به معنــای این نیســت که نگــران نیســتیم ولی حــرف و گالیه از یکدیگر داریم، ولی قرار نیست با طرح برخی مسائل مردم را نگران کنیم. ■ اســالمی: متعهدیــم در زندگــی مــردم تأثیرگذارباشیم

محمد اســالمی، وزیر راه و شهرسازی گفــت: مقابله با تحریمهــای ظالمانه به کمکظرفیتهایموجود،ازاولویتهای مهم وزارتخانه به شمار میرود. او افزود: ما در وسط این دوره مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفتهایم اما قول میدهیم تمرکز ما بیشتر بر اولویتهایی باشــد کــه دغدغــه مهــم مــردم و رئیس جمهوری اسالمی ایران است.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ما به انجام همــه تعهدات خــود متعهدیم تا بتوانیم در زندگی مردم و تأمین نیازهای آنهــا تأثیرگــذار باشــیم؛ زیــرا در زندگــی محل سکونت و نحوه حرکت برای مردم اهمیت زیادی دارد. ■ آخوندی: با وجود ســه بار استیضاح، به کسیامتیازندادم

وزیــر پیشــین راه و شهرســازی گفــت: بــا وجــود اقدامهــای ضدرســانه در طرح اتهامهــای دروغ و ســه بــار اســتیضاح در مجلس، هیچ وقت به دلم هراســی وارد نشــد و حتی یک پاپاســی به کســی امتیاز نــدادم. عبــاس آخوندی عصر شــنبه در آییــن تودیــع و معارفــه وزیر جدیــد راه و شهرســازی افــزود: جریان ضدرســانه در ۲6 ماه خدمت در دولت دوازدهم طوری عمل کرد که نشان دهد وزیر و معاونان و مدیران وزارت راه و شهرســازی به تفریح رفتهانــد. وی افزود: عــدهای در این مدت به هیــچ اخالق حرفــهای پایبنــد نبودند و ایــن خبرگزاریهــا جــز انحــراف افــکار عمومــی دســتاورد دیگــری بــرای مــردم ایران نداشتند. آخوندی بیان کرد: پس از استعفا، 6۷۱ نماینده مجلس از عملکرد ۲6 ماهه من قدردانــی کردند اما عدهای این نمایندگان را زیر فشار قرار دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.