فرمان بهرهوری به یک زن سپرده شد

Iran Newspaper - - NEWS -

معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور در حکمــی فاطمــه پهلوانــی را بهعنــوان رئیس ســازمان ملی بهرهوری ایران منصوب کرد. جمشــید انصــاری در حکــم انتصــاب رئیــس جدیــد ســازمان ملــی بهرهوریایرانتأکیدکردهاست:مأموریتاصلیآنسازمان تالش برای دستیابی نظام اجرایی کشور به سهم محوری بهرهوری در رشد اقتصادی کشــور بــوده و الزم اســت طراحــی و عملیاتی نمودن چرخــه مدیریت بهــرهوری در دستگاههایاجراییکشورواعمالهماهنگیونظارتبربرنامههایارتقایبهرهوری آنها مورد اهتمام ویژه آن ســازمان قرار گیرد. الزم اســت ســنجش کارآیی و بهرهوری دســتگاههای اجرایی و واحدهای عملیاتی و بنگاههای اقتصــادی مورد توجه خاص آن ســازمان قرار گرفته و با انتشــار منظــم گزارش وضعیت شــاخصهای بهرهوری در ســطح ملی امــکان ارزیابی دقیق وضعیت فراهم شــود. پهلوانی دانش آموخته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع کارشناسی و مدیریت اجرایی از دانشــگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد اســت. وی پیش از این مدیرکل پایش و ارزیابی عملکرد سیستمها و روشهای صندوق نوآوری و شکوفایی بوده است./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.