آرزوی دیرینه وزیر کشاورزی چیست؟

Iran Newspaper - - NEWS -

محمــود حجتی، وزیر جهــاد کشــاورزی در بازدیــد از مزارع زعفران خراسان گفت: ایجاد زنجیره محصوالت کشاورزی یکی از آرزوهای دیرینه ما و در اولویت نخســت برنامههای این وزارتخانه قرار دارد.باید راهی پیدا کنیم تا در خصوص بســتهبندی و فــرآوری عنــاب و زرشــک بــا کار مشــترک، محصــوالت خراســان جنوبــی را بــه دنیــا معرفــی کنیم تا جایــگاه اصلی خــود در دنیا را پیدا کند کــه امیدواریم شــرکتهای دانش بنیان این موضوع را دنبال کنند. وضعیت زعفران در این سالها بهبود یافته است، با توجه به بازاریابیهای انجام شده، کشورهای مختلف، زعفران ایران را میشناسند و روز به روز تقاضای جهانی افزایش یافته است. 85 درصد زعفران دنیا در ایران تولید میشود اما در فرآوری این محصول هنوز مشکل وجود دارد و نیز در بازاریابی و فرآوری عناب وزرشکعقبترهستیم. /پایگاهخبریوزارتجهادکشاورزی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.