اگر اروپا به وعدههای بانکی عمل نکند چه کنیم؟

Iran Newspaper - - NEWS -

وحید شــقاقی، اقتصاددان در گفتوگو با ایسنا در خصوص مهلت نهایی امریکا به جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی(سوئیفت)برایقطعارتباطبابانکهایایرانیگفت: در صورت عملیاتی نشدن وعدههای اروپاییها باید به سراغ کشــورهای چین، ترکیه یا عراق برای تعیین بانک مرجع به منظــور انجــام مبادالتمان برویم. او با اشــاره بــه دور قبلی تحریمهــا علیه ایران در ســالهای 1390 و 1391 ادامــه داد: در آن زمان که ارتباط ما با سوئیفت قطع شده بود، ما با یکی دو بانک همکاری داشتیم و از آن طریق ارتباطات بانکــی را انجام میدادیم. یکی از این بانکها کونلون بانک kunlun(نــیچ ‪)bank of‬ و دیگری هالکبانک )HALKBANK(هیکرت بود. اگر ارتباط ما با سوئیفت قطع شود باید دوباره همانند دور قبلی تحریمها چند بانک را برای همکاری خود پیدا کنیم. وی اظهار کرد: البته اروپاییها قرار بود تا چهار نوامبر (ســیزدهم آبان) یک سوئیفت ویژه برای ایران طراحی کند یا اینکه یک بانک را برای انجام مبادالت بانکی به ما معرفی کنند؛ اقدامی که هنوز عملیاتی نشده و صحبتی از آن نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.