چه کسی از تحریم ایران سود می برد؟

Iran Newspaper - - صفحه اول -

محمد حیدر، پژوهشگر مســائل اقتصادی و سیاسی لبنانی، استاد دانشگاه و مشاور مالی در انگلیس به ایلنا گفت: شاید ایــن برای اولین بــار در تاریخ امریکا و روابط دیپلماســی در عرصــه بینالمللی اســت که شــاهد چنین نقض آشــکار و صریــح قوانین بینالمللی و مفاد آن هســتیم تــا جایی که کشوری که عضو سازمان ملل است، یک توافق بینالمللی را نقض کرده اســت. او در پاســخ به این پرسش که کدام یک از طرفین زیان بیشتری خواهد دید، گفت: بهتر اســت بگوییم کدام یک ســود بیشــتری میبرد که پاســخ آن خود دال بر میزان خســارت و زیانی اســت که در آینده به بار خواهد آمد. شــاید یکی از برجســتهترین نتایجی که میتوان به آن اشــاره کرد، قدرت ایران در تحملپذیری تحریمها است که اهداف امریکا را ناکام میگذارد، زیرا امریکا فضایی بیشتر از گذشته برای مانور دادن علیه ایران در اختیار ندارد و هر آنچه را که میتوانســت، انجام داده است. اکنون نیز هیچ دستاوردی علیه ایران در زمینه نفت نمیتواند کسب کند، زیرا با توجهبهاهمیتاینبخش،برایتمامکشورهایجهان،نتایجمعکوساینتحریمها بر جهان به طور کلی و بر تمام کشورهای منطقه به طور خاص بازتاب خواهد یافت. بنابراین نتیجه تالشهای بیوقفه «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری امریکا، اعمال فشار بر کشورهای واردکننده نفت و مشتقات نفتی و همچنین گاز از ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.