علتافزایشقیمتشیرخامچیست؟

Iran Newspaper - - NEWS -

علیرضــا عزیزاللهــی، مدیرعامــل اتحادیــه سراســری دامداران ایران گفت: یکی از دالیل افزایش قیمت شــیر خــام، رقابت میان خود صنایع لبنی برای جذب بیشــتر محصــول اســت و کارخانجــات باید خودشــان رقابت را تعدیل کنند. بر اساس گزارش سایت خبری وزارت جهاد کشــاورزی او با اشــاره به اینکه از سال 93 تا اوایل سال 97 قیمت پایه هر کیلوگرم شیرخام0441 ثابت مانده بود، اظهار داشت: کارخانجات لبنی در این مدت، شیر خام را زیر قیمت مصوب و حدود 1100 تا 1200 تومان و با مدت پرداخت سه تا چهار ماهه خریداری میکردند. در پی درخواستهای مکرر دامداران برای افزایش قیمت شــیر خام با توجه به افزایش هزینههای تولید در مرداد ماه امسال، کارگروه تنظیم بازار قیمت پایه هر کیلوگرم از این محصول را 1570 تومان مصوب کرد و البته این رقم کمتر از پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه دامداران مرکزی ایران بود. قیمت شیر خام مصوب دولت با 3.2 درصد چربی،3 درصد پروتئین و بار میکروبی زیر یک میلیون است و چنانچه شیر تولید شده بار میکروبی کمتر داشته باشد و چربی آن باالی2.3 درصد باشد، جایزه دارد و این جوایز به قیمت شیر خام اضافه میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.