همچون مردم احساس خوبی از گرانی ها ندارم

واکنش وزیر امور خارجه به افزایش قیمتها: در موضوع خاشقجی به تحقیقات ترکیه اعتماد داریم

Iran Newspaper - - صفحه اول -

وزیــر امور خارجــه ایران با تأکیــد بر اینکه امریکاییها در عرصه بینالمللی منزوی شدهاند، گفت که کشورهای اروپایی برای حفظ برجام در حال تاش هستند گرچه رونــد آنها در ایــن زمینه کند اســت و باید به آن ســرعت بیشــتری ببخشــند.محمد جــواد ظریف در یک گفتوگــوی رادیویی بــا اشــاره بــه فشــار امریکاییهــا بــه دیگر کشــورها برای کاهش تعامات اقتصادی خــود با ایران و عــدم خرید نفت از تهران، تصریح کرد: «ما میبینیم که نزدیکترین کشــور به امریکا ایــن کار را با عــدم تمایل انجام میدهــد. آن هم بــه خاطر قلدری و فشــارهای غیرقانونــی کــه امریکاییهــا علیــه آنها انجام میدهند. البته در چنین شرایطی کشــورها به این نتیجه رسیدهاند کــه بایــد در میــان مــدت به نحــوی عمل کنند که این فشــارها را کاهــش دهند و آن را خنثــی کنند. از جمله اینکه در تعامات اقتصادی خود استفاده از دالر را کمرنگتر کنــد و در دادوســتد بــا دیگر کشــورها از ارز ملی خود استفاده کند.» ظریف همچنین در پاســخ به این ســؤال کــه آیــا در جریان افزایــش قیمتهــا و گرانــی موجــود قرار دارد یــا خیــر، گفت:«بله. همســرم خرید میکننــد ولــی از قیمتهــا اطــاع دارم. شــرایط خوبی نیست. کاماً درک میکنم که مردم احســاس خوبی نداشته باشند و ما نیز همچون مردم احساسخوبیازاین موضوع نداریم». او در پاسخ به این سؤال که آیاشخصاًبهخریدمیرود،گفت:«متأسفانه علــی رغــم میــل باطنــیام نمیتوانــم با حالت عــادیام خریــد بروم و اگــر در این وضعیت (همراه با محافظ) به خرید بروم ممکن اســت مشــکلی برای مــردم پیش بیایــد، بنابرایــن خــودم خریــد نمیکنم و خانمم خریدهای خانه را انجام میدهد.» او بــا بیان اینکه مــردم ایــران میتوانند از ایــن مرحله با موفقیت عبــور کنند، ادامه داد: «در خــارج از کشــور تــاش میشــود کــه ناامیــدی را به مردم ایــران تزریق کند و من امیدوارم در داخل کشــور کســی این کار را نکند. متأسفانه در دو – سه سال اخیر برخــی در داخل کشــور با اهداف سیاســی تاش کردند که ناامیــدی را در بین مردم تزریق کننــد، موضوعی که هیــچ فایدهای برای کســی ندارد». وزیر امور خارجه ایران بــا تأکیــد بــر اینکــه باید نســبت بــه آینده کشــور در بیــن مــردم امیــد ایجــاد کنیم و ســرمایهگذاران و تولیدکنندگان باید برای انجــام کار امید داشــته باشــند، ادامــه داد: «امریکاییها میخواهنــد ما را در حالت بیاطمینانــی از آینــده نگــه دارنــد و این موضوع را طوالنی کنند. آنها میخواهند با ما بازی کنند و ما باید مواظب باشیم که در زمین آنها بازی نکنیم.» ■ واکنــش بــه افشــــــــاگری خبرنــگار ایرانی تبار گاردین وزیــر امــور خارجــه کشــورمان همچنیــن در مــورد توئیتهــای اخیر ســعید کمالی دهقانــی خبرنگار ایرانــی روزنامه گاردین در ارتباط با موضوع قتل جمال خاشقجی و برخــی از اخبــار مبنــی بــر اینکــه ایــن خبرنــگار تهدید شــده و همچنین توئیت آقای بعیدینژاد ســفیر ایران در انگلیس مبنی بر اینکه حفــظ امنیت این خبرنگار برای ایران مهم است و پیگیر این موضوع اســت، گفــت: «آنچــه آقــای بعیدینژاد مطــرح کردند یک اصل کلی اســت. ما از همه اتباع ایران در خارج از کشور حمایت میکنیم. وظیفه ســفارتخانههایمان این اســت کــه از اتبــاع ایرانــی حمایــت کنند. این حمایت بدون توجه صورت میگیرد کــه آنهــا چــه اقداماتــی انجــام دادنــد و چــه سیاســتی دارنــد». ظریــف همچنین در مــورد بحــث پرونــده ایــن روزنامهنگار امریکایــی – ســعودی کــه گفته میشــود در کنســولگری عربســتان ســعودی در اســتانبول کشــته شــده اســت، گفت: «در مــورد این پرونــده ما به تحقیقــات ترکیه اعتمــاد داریــم و بــه این موضــوع ورودی نداریــم.» ایــن دیپلمــات عالیرتبــه کشورمان ادامه داد: «باید اجازه دهیم که ترکیه به تحقیقات خــود ادامه دهد، ولی حمایت از اتباع ایرانی و وظیفه ما در این زمینه جدا از این موضوع است.» ■ رمــز گشــایی از توطئــه ادعایــی علیه ایران وزیــر امــور خارجه ایــران چنــد روز پیش نیــز در گفتوگــو بــا رســانه «یــو اسای تــودی» دربــاره دســتگیری دیپلمــات ایرانی از ســوی دانمارک به اتهام توطئه بــرای بمبگــذاری در نشســت گروهــک منافقین در پاریــس توضیحات مفصلی ارائــه داد. ظریــف ضمــن اشــاره بــه گفتوگویــی که با وزیــر خارجه دانمارک دربــاره ایــن موضــوع داشــته اســت، گفت:«به وزیر خارجه دانمارک گفتم ما آمادهایم در تحقیقات مشــترک با شــما مشــارکت داشته باشــیم و آمادهایم یک افسر اطاعاتی ارشد بفرستیم. ما درباره حقایــق حــرف میزنیــم و شــما دربــاره اتهامــات حــرف میزنیــد. اجــازه دهیــد ابتدا نگاهی به حقایق بیندازیم. فرانســه میزبان و پناهگاه امن ســازمانی است که تا ســال 2012 در فهرســت ســازمانهای تروریســتی امریکا و نیز تا همان ســال در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپــا بود. منظــورم ام یی کــی (گروهک تروریســتی منافقیــن) اســت. دانمــارک بــه ســازمان و افــرادی پناه داده اســت و از آنهــا حمایــت میکنــد که یکــی از آنها در یــک شــبکه تلویزیونــی بینالمللــی تحت حمایت مالی عربســتان ســعودی در لندن یعنی شــبکه ایران اینترنشــنال، حضــور یافــت و مســئولیت عملیاتی در ایــران را بر عهــده گرفت که خــود دولت دانمارک نیز آن را بهعنوان یک عملیات تروریســتی محکــوم کــرد. ایــن آقــا یــک چهره ناشــناس و مبهم نیســت. این آقا شــخصاً با این تلویزیون بهصــورت زنده گفتوگو کرد و مســئولیت حملهای را بر عهــده گرفت کــه دولت دانمــارک آن را بهعنــوان اقدام تروریســتی محکوم کرده اســت. شــما در پاریــس ســازمانی دارید که در فهرســت ســازمانهای تروریســتی امریکا و اروپا بوده است.»وزیر خارجه در ادامــه افزود: «با توجه به این واقعیتها شــما این اتهام را مطرح میکنید که یک نفر مرتبط با ایران تاش کرده است این شــخص را تــرور کند و یک نفــر مرتبط با ایــران کوشــید در نشســت آن گــروه در پاریــس بمبگــذاری کنــد. اینهــا اتهــام و ادعا هســتند، اما آنها حقایــق. بنابراین، اگــر قــرار اســت کســی توضیــح بدهــد؛ ایــن فرانســه و دانمارک هســتند که باید توضیــح دهند کــه چرا از تروریســتهای شناخته شــده حمایت میکنند و به آنها پنــاه میدهند. چــرا آنها را تحــت پیگرد قــرار نمیدهند. کاری که ما کردهایم این اســت که بهصورت رسمی هم از فرانسه و هــم از امریکا خواســتهایم ایــن افراد را تحــت پیگــرد قرار دهنــد. مــا از انگلیس خواســتهایم ایــن حقیقــت را در نظــر بگیــرد کــه یــک شــبکه تلویزیونــی تحت حمایــت مالــی عربســتان ســعودی در لندن فعالیت میکند که بهصورت زنده با کســانی مصاحبه میکند که مسئولیت حمات تروریســتی را بر عهده میگیرند و از آن تمجیــد میکننــد. اینهــا حقایــق هســتند. نحــوه برخورد ما بــا این حقایق اســتفاده از ابزارهای قانونــی و گفتن این مطلب به آنهاســت که شــما بایــد با این مسأله برخورد کنید.» رئیــس دســتگاه دیپلماســی بــا اشــاره به همزمانــی ایــن رویدادهــا با ســفر رئیس جمهــوری ایــران بــه اروپــا گفت:«فقــط همزمانــی رویدادهــا را در نظــر بگیریــد. در همــان روزی کــه رئیــس جمهــوری ما وارد سوئیس میشــود، موساد به فرانسه و بلژیــک کمــک میکنــد تــا آن نقشــه بمبگــذاری علیــه ام یــی کــی (گروهک تروریســتی منافقیــن) را خنثــی کننــد. در همان روزی که قرار بود اتحادیه اروپا ســاز و کار اس پــی وی را اعام کنــد، دانمارک این ادعا را با کمک موساد مطرح میکند که این شــخص را بازداشــت کرده اســت. کاری کــه مــا کردهایم این اســت کــه از هر دو کشور خواستهایم به اتفاق هم تحقیق کنیم. ما گفتیم بیایید با هم تحقیق کنیم. فرانســه جواب مثبــت داده اســت و برای همین اســت که مــا االن با فرانســه داریم مذاکــره میکنیــم. امیــدوارم دانمــارک هــم جــواب مثبــت بدهــد چــون مــن در گفتوگــو بــا وزیر امــور خارجه این کشــور آمادگی خودمان را برای تحقیق مشترک بــا آنها اعام کردهام. من امیــدوارم که او این پیشــنهاد را بپذیرد. مــن امیدوارم که آنها به اطاعــات جدی توجه کنند، نه به اطاعات متأثر از انگیزههای سیاسی.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.