شهردار تهران یک هفته دیگر میرود

Iran Newspaper - - NEWS -

رئیس امور مدیریت مشــاغل و نظام پرداختهای سازمان امــور اداری و اســتخدامی گفــت: «شــهردار تهران مشــمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان میشود و باید تا ۶2 آبان ماه پست خود را ترک کند. وی در شرایطی میتوانست به فعالیت در شهرداری ادامه دهد که جزو استثنائات قانون از جمله جانبازی باالی 0۵ درصد باشد، در غیر این صورت ادامه فعالیت تخلف است.»

به گزارش ایسنا، همتعلی شاه نظری درباره جریان بهکارگیری فرد بازنشسته در پست شهردار و حواشی که در مدت اخیر در رابطه با شهرداری تهران با توجه به الزماالجرا بودن قانون منع بهکارگیری بازنشستهها مطرح است، تأکید کرد که ما از همان ابتدا به صراحت اعالم کردیم که طبق ضوابط، شهردار تهران نیز مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشســتهها میشــود. وی با ارائه توضیحات بیشتر گفت: طبق قانون منع بهکارگیری بازنشســتهها، بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشســته یا بازخرید شــده یا بشــوند در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاههایی که به نحوی از بودجــه عمومی اســتفاده میکنند، ممنوع اســت. این در حالی اســت که طبق ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشــوری همه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و همه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است جزو این قانون خواهند شد. بر این اساس با توجه به اینکه شهرداری یک مؤسسه عمومی غیر دولتی محسوب میشود، مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستهها میشود. وی در رابطه با اینکه اگر شهردار تهران عضو هیأت علمی دانشگاه باشد، از این نظر میتواند مستثنی بوده و به فعالیت خود ادامه دهد نیز تأکید کرد: به هیچ عنوان این طور نیســت و اعضای هیأت علمی دانشــگاه ها نیز جزئی از قانون منع بهکارگیری بازنشستهها بوده و این قانون مســتثنیهای خود را مشــخص کرده اســت. با توجــه به اینکه از الزماالجرا بودن قانون منع بهکارگیری بازنشســتهها حدود دو ماه فرصت تعیین شــد تا افراد غیر مشــمول پســت خود را ترک کرده و تســویه کنند، روز ۶2 آبان ماه زمان پایانی حضور بازنشستههای غیر مشمول خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.