سگسوزی به قیمت 300 میلیون تومان!

گفتوگوی «ایران» با فعاالن محیطزیست پیرامون حیوانآزاری

Iran Newspaper - - NEWS - زهرا کشوری خبرنگار

فعــاالن و حامیــان محیــط زیســت خوزستان همچنان روی امحای نزدیک به 300 قالده ســگ در اهــواز تأکید دارند امــا «محمدرضــا قنواتــی» مدیرعامــل ســازمان پســماند شــهری اهــواز تعــداد سگهای امحا شده را سه قالده میداند و در گفتوگــو بــا «ایــران» تأکید میکند ایــن امحــا ربطــی بــه شــهرداری اهــواز ندارد. شرکت پسماند شهرداری به گفته قنواتــی 300 میلیون تومــان اعتبار برای ساماندهی سگهای بیصاحب شهری دارد امــا ایــن اعتبــار هزینه نمیشــود. با وجود ایــن فعاالن حوزه محیط زیســت خوزســتان در گفتوگــو با خبرنــگار ما از رقابــت پیمانــکاران بــرای از بیــن بردن ســگها خبر مــی دهند. به گفتــه برخی از آنهــا کشــتن و از بیــن بــردن هر ســگ بیــن 25 تا 30 هــزار تومان برای صاحب الشه درآمدزایی دارد با وجود این قنواتی هیچکــدام از ایــن آمــار و ارقــام را تأییــد نمیکنــد و از شــکایت از «افســانه عربی فرد» مســئول انجمن حمایت از محیط زیســت و حیوانــات خوزســتان بهدلیــل نشر فیلمهای سگسوزی خبر میدهد. فیلمهاییکهافسانهعربیفردازسوختن سگهازیرتایرهایپالستیکیمنتشرکرد به واکنــش گســترده افکارعمومی منجر شــد. هنرمندانی چون شــهره ســلطانی بازیگر و «رضا صادقی» خواننده پاپ در واکنــش به آنچه در اهواز بوقوع پیوســت پویش «حامیتم» را تشــکیل دادند که با حمایت شــخصیتهای هنــری دیگر رو به رشد.

«افســانه عربــی فــرد» در واکنش به حرفهــای قنواتــی میگوید:«تعــداد واقعی ســگهایی که ســوخته شــدهاند مشــخص نیســت چــون الشــهها روی هم ریخته شــده. مثالً با کپهای از دســت و جمجمــه ســگها رو بــه روییــم، یا در بعضــی از نقاط ســگها روی هم پرس شدهاند و نمیشود تعداد آنها را تخمین زد اما الاقل اســکلت 70 ســگ ســوخته بــه صــورت کامــل یعنــی ســر و ســتون فقــرات وجــود دارد.» او کــه پرســتاری خوانده و دانشــجوی دامپزشــکی اســت از عقیــم شــدن ســگهای بیصاحــب توســط انجمــن حامیان محیط زیســت و حیوانــات اهــواز خبــر میدهــد امــا تأکیــد میکنــد کــه در ایــن عقیمســازی ســازمانهای متولــی چــون شــهرداری، بهداشت، فرمانداری، محیط زیست ...و بــا آنها همــکاری ندارنــد. او خود محلی برای نگهداری سگهایی که در تصادف یا حادثهای نقص عضو شدهاند دارد اما سگهای سالم را بعد از عقیمسازی به افراد عالقهمند واگذار میکند. ■ شــهرداری مصوبه وزارت کشــور را اجرا نمیکند

عربیفــرد بحــث را بــه ســمت دســتورالعمل کنتــرل جمعیــت ســگهای ولگــرد مصوب وزارت کشــور در پاییــز 87 میبــرد و بــه «ایــران» میگوید: «براســاس این دســتورالعمل بودجــهای در اختیــار شــهرداری قــرار میگیــرد تا با کمک ســایر ســازمانهای درگیــر، ســگهای بالصاحب شــهر را از سطح شهر جمعآوری و بعد از واکسینه و قــالده گذاری، عقیمســازی کننــد.» او میافزایــد: «بایــد یــک مکانــی از طرف شــهرداری در اختیــار مــا قــرار گیــرد تــا بتوانیم سگها را آنجا نگهداری کنیم.» او رفسنجان را از جمله شهرهای موفق در اجرای دستورالعمل کنترل جمعیت ســگهای ولگرد وزارت کشــور میداند. او میگویــد: «درحالــی ســگها در اهواز تلــف شــدهاند و بعــد از گلولــه خوردن، بوســیله تایرها آتش زده شدهاند که اگر شــهرداری در درخواست خود برای این پول، کلمه «اتالف» را بنویسد نمیتواند

این اعتبار را بگیرد.» به گفته عربی فرد، شهرداری این اعتبار را برای ساماندهی، واکسیناسیون و عقیمسازی میگیرد.

عربــی فــرد میگوید: «پیــش از آقای قنواتی، آقای یزدی مدیرعامل ســازمان پســماند شــهری بودند و به ما قول داده بودنــد اول مهــر 96 پناهگاهــی را بــرای نگهــداری از ســگهای بالصاحــب در اختیار ما قرار بدهند.» به گفته عربی فرد اما آن قول هم با کشــتار ســگها به یک دعوا ختم شد و ماجرا به حاشیه رفت.

او درباره جلسه شورای سالمت اهواز در بهمــن 96 هــم میگویــد کــه در آن جلسه از او خواستهاند تا سگهای ماده را

بعد از زندهگیری با مرگ آسان«اتانازی» از بیــن ببرد. همچنین از او و همکارانش خواســته بودند که ســگهای نر را هم در صورتی که عقیمســازی آنها موفق نبود تلف کنند. این جلســه با خــروج فعاالن حوزه محیط زیســت بینتیجه میماند. او میگوید:«اگر ســگ بیمار و مشکلدار باشــد اتانــازی (مــرگ آســان) میشــود نــه هر ســگی که حرکــت میکنــد.» او در واکنش به تکذیب مســئوالن شــهر اهواز بــه ســگ ســوزیها هــم میگوید:«مــن معاون سیاســی فرمانــدار کارون را باالی ســر الشــهها بردم امــا او همانجــا اعالم کــرد این منطقه جزو حوزه شــهری اهواز

اســت. صــدا وحرف ایشــان ضبط شــده است.» به گفته این فعال محیط زیست اعتراضهای کشــوری به سگ سوزی در اهواز باعث شــد تا روی الشه آنها با لودر نخالــه و خاک بریزند امــا همچنان بوی الشه سوخته سگها افراد را آزار میدهد.

او قیمــت بــاالی عقیمســازیهای ســگها (بــا توجــه بــه گرانــی دالر االن بــه 350 هزار تومــان رســیده) را یکی از دالیل رویآوری شــهرداریها به اتالف ســگها میداند. «وحیــد فقیهی» یکی دیگــر از فعــاالن محیط زیســت اهوازی در گفتوگــو با «ایران» قیمت هر الشــه ســگ را بین 52تا 35 هزار تومان اعالم میکند. افسانه عربی فرد میگوید:«من شاهد بودم که برخی کارگران شهرداری الشــههای ســگ را تا 15 هزار تومان هم تحویــل دادهاند.» او همین پول را دلیل کشتن سگها توسط مأموران شهرداری میداند. او از کشــتار ســگها در منطقه «صفیره» اهواز در گذشته خبر میدهد و میگوید:«مســئولی از شــهرداری از مــن خواســته بود یکــی از ســگهایی را کــه گلوله خورده امــا زنده بــود را با دارو راحــت کنــم. ســگها در میــان زبالهها انداخته شــده بودند. مســأله به دادسرا کشــیده شــد. در نهایت نتوانستیم سگ را نجات دهیــم. چون گلولههای زیادی خورده و قطع نخاع شــده بــود. کارگران پســماند آنجا میگفتند سگ یک هفته زوزه میکشیده است.»

بــه گفتــه یکــی دیگــر از فعــاالن محیــط زیســت، حامیــان حیوانــات از شــهرداری خواســتهاند تــا اعتبــار 300 میلیــون تومانــی بــرای ســاماندهی ســگهای شــهر را در اختیــار آنهــا قرار دهنــد اما قنواتــی مدیرعامل پســماند میگویــد: «حامیــان حیوانــات انتظــار دارنــد ســگها بعــد از عقیمســازی در شهر رهاســازی شــوند اما ما میگوییم باید کسانی را برای نگهداری از سگها پیــدا کنید.» در نهایــت قنواتی نه قبول میکند که شــهرداری ســگها را عقیم میکنــد و نه تلــف! او در پاســخ به این ســؤال که پس بــا اعتبــار 300 میلیونی چــه کار میکنید؟ میگوید: «این اعتبار تخصیــص مییابــد نــه پرداخــت.» بــا وجــود ایــن برخــی از فعــاالن حوزه محیط زیســت کــه نمیخواهنــد نامی از آنهــا برده شــود از مدیــری پیش از او ســخن به میان میآورند که در یکی دو ســال گذشته بهدلیل اختصاص همین اعتبــار از کار برکنــار شــده. «ایــران» بــا توجه به باز بودن پرونده این فرد نامی از او به میان نمیآورد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.