جزئیات سوزاندن ۳ کفتار در شهرستان فیروزه نیشابور

Iran Newspaper - - NEWS -

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت خراســانرضوی جزئیــات ســوزاندن ســه کفتــار در شهرســتان فیــروزه نیشــابور را تشــریح کــرد. بــه گــزارش تســنیم، ابوالفضل شــعبانی با اشــاره به خبر ســوزاندن ســه کفتار در شهرســتان فیروزه نیشــابور گفت: این خبــر در فضای مجــازی منتشــر شــد و مأمــوران یــگان حفاظــت محیط زیســت اســتان نیز اقدامات خود را صــورت داده و موفق شدند افراد متخلف را شناسایی کنند تا به مراجع قضایی معرفــی شــود. فرمانــده یــگان حفاظــت محیط زیســت خراســانرضوی گفــت: متخلفــان ایــن حــوزه شناســایی شــدهاند؛ آنهــا النه ایــن کفتارها را ســوزاندهاند کــه کاری غیراخالقی اســت. به گفته شــعبانی افــرادی که مبادرت بــه این امر کردهاند عملی غیرانســانی را صورت دادهاند و منجر به کشتهشــدن ســه کفتار شــدهاند. متخلفان این اقدام، بزودی به حوزه قضایی معرفی میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.