میزان جریمه نقدی به کارگیری کارگران غیرمجاز

Iran Newspaper - - NEWS -

مدیرکل امور اتباع خارجی سازمان تأمین اجتماعی گفت: اگر کارفرمایی در کشــور کارگر غیرمجازی را به کار گیرد، براســاس ماده 181 قانون کار مشمول جریمه میشــود. به گزارش ایســنا، به گفته احمدرضا خزاعی، هیچ تفاوتی بین اتباع خارجی و ایرانی نیست، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شــده به ســازمان اســت و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، هفت درصد ســهم کارگر و 20 درصد ســهم خود را کسر کند و حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت کند.

مدیرکل امور اتباع خارجی سازمان تأمین اجتماعی افزود: اتباع خارجی که متقاضی ادامه بیمهپردازی به صورت اختیاری هســتند میتوانند با دارا بودن شــرایط الزم در قانون بیمه اختیاری نســبت به انعقاد قــرارداد، اقدام و تحت پوشش حمایتهای بیمهای مقرر شامل بازنشستگی، فوت و خدمات درمانی قــرار بگیرنــد. خزاعی تصریح کرد: اگر کارفرمایی در کشــور کارگر غیرمجازی را بهکارگیری کند به ازای هر یک روز بهکارگیری اتباع خارجه، پنج برابر دستمزد روزانه آنها جریمه میشود و اگر بهکارگیری غیرقانونی ادامه پیدا کند برای بار دوم معادل 10 برابر حداقل دســتمزد روزانه جریمه خواهد شــد و برای مرتبه سوم نیز کارفرما طبق قانون به حبس تعزیری محکوم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.