درگذشت نویسنده ایرانی در ایتالیا

Iran Newspaper - - NEWS -

بیــژن زرمندیلــی نویســنده ایرانی ســاکن ایتالیــا 81آبــان (9نوامبر) بر اثــر بیماری ســرطان و عوارض ناشــی از این بیماری در 77سالگی در شــهر رم درگذشت. بیژن زرمندیلی نویسندهای است که هیچیک از آثارش در ایران ترجمه و منتشر نشد (او داســتانهایش را به زبان ایتالیایی مینوشــت) هفت رمان منتشر شده و یک رمان نیمهتمام در کارنامه خود دارد. رمانهای «خانه بزرگ منیریه»، «داستان تاریک» ...و از آثار این نویسنده هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.