حمایت شورای اکران از فیلم های کودک

Iran Newspaper - - NEWS -

طبق مصوبه جدید شورای عالی اکران سرگروههای سینمایی موظف شدند تا پایان سال حداقل یک فیلم کودک و نوجوان روی پرده داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.