هدیه اسباب بازی به بیمارستانهای کودک

Iran Newspaper - - NEWS -

چهارمین فراخوان اهدای اسباببازی برای تجهیز اتاق بازی بیمارستانهای کودک منتشر شد. همزمان با روزهای برگزاری چهارمین جشنواره ملی اسباببازی کانون پرورش فکری، کودکان و بزرگساالن میتوانند با اهدای اسباببازیهای نو یا سالم به یاریکودکانبیمارستانیبشتابند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.