پخش سریال «خانه پوشالی» با بازی کوین اسپیسی

Iran Newspaper - - NEWS -

مجموعه تلویزیونی «خانه پوشــالی» با بازی کوین اسپیسی از 20 آبان به روی آنتن شــبکه چهار ســیما میرود. این سریال تحسین شده هر شب ســاعت 2۴:20 دقیقه پخش و روز بعد ساعت ۵1:۶ صبح بازپخش میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.