عبوربخشخصوصی از پلهای وزارت امور خارجه

Iran Newspaper - - NEWS -

دولــت امریــکا در دور جدیــد تحریمهای ضــد ایرانی خود بیــش از 700 نهــاد و شــخص را مورد هدف قــرار داده که از بخش انرژی و کشــتیرانی تا مالی ایران را شــامل میشــود. عــاوه بر بخشهــای نفتــی، 50 بانــک و زیرمجموعههــای آنها، بیــش از 200 شخص و کشتیهای بخش کشتیرانی، خطوط هواپیمایی ایرانایر و بیش از 65 فرونــد از هواپیماهــای آن. از این تعداد، حدود 300 مورد از نهادها و اشــخاص تحت تحریم بتازگی وارد فهرست تحریمی امریکا شدهاند. اگرچــه کشــورهای جهــان بویژه دولتهــای اروپایــی بهدنبال تعریف ســازوکار جدیدی برای ادامه همکاریهای اقتصادی و بانکی با ایران هستند اما شناخت کشــورها و شــرکتهایی کــه میتواننــد در ایــن دوره از تحریمها بــه همکاری با ایران ادامه بدهند و برقراری ارتباط میان شرکتهای مستقل اروپایی و آسیایی بــا بخــش خصوصی داخلــی، اهمیــت ویــژهای دارد. بخــش خصوصی فعال در اتاقهــای بازرگانی کشــور عقیــده دارند کــه معاونت اقتصــادی وزارت امور خارجــه میتواند در این زمینه به برقراری ارتباطات کمک کند. مثاً مســئوالن این معاونت بر اســاس ارتباطاتی که در ســفارتخانهها شکل دادهاند، لیستی از شــرکتهایی را که مایلند حتی در دوره جدید تحریمهای امریکایی با ایرانیان کار کنند، تهیه و در اختیار فعاالن اقتصادی قرار دهند. در دوره کنونــی فــرض ایــن اســت کــه افــراد باهوشــی در وزارت خارجــه، وزارت نفت و اتاق بازرگانی و غیره فعال هســتند که از نزدیک در جریان شــرایط جاری بوده و راههایی برای شــیوههای جدید تجارت پیدا خواهند کرد. با این اســتدالل، کارشناساناتاقبازرگانیایراندرگفتوگوبا«ایران»ازراهکارهایتوسعهتجارت بینالمللی در شرایط جدید با کمک معاونت اقتصادی وزارت خارجه گفتند. ■ ضرورت ارتقای توان دیپلماسی اقتصادی حســین ســاحورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشــاورزى ایران میگوید: «روزی که مک لوهان کانادایی تأکید کرد دنیای آینده یک دهکده بزرگ خواهد بود که سرزمین و کشورهای بزرگ و کوچک جدای از خواهشها و تواناییهایشــان عضوی از این دهکده هستند، هنوز روند جهانی شدن شتاب امروز را نداشت. در عصر حاضر مقاومتها و افتراقها بسرعت فرو میریزند. در این دنیایی که سرمایهگذاری نیز در آن باشتاب به سوی یکپارچگی میرود، زندگی جزیرهای برای هیچ سرزمینی ممکن نخواهد بود.» او در گفتوگو با «ایران» ادامه داد: «دنیای امروز عاوه بر این واجد یک ویژگی دیگرشده است و آن رقابت نفسگیر برای ایستادن در پلههای باالتر در اقتصاد، در تجــارت و در تولیــد اســت. تجربه نشــان میدهد وزارت خارجه بســیاری از کشــورهای جهان در شــرایط فعلی بخشــی از نیروی فکری، ســازمانی و مادی خود را برای توســعه مناســبات اقتصادی بهکار میگیرند و هرسفیر یا کاردار یا مقام دیگر شــاغل در دســتگاه دیپلماسی بیشــترین نیرویش را به سمت امور اقتصادی سوق میدهد. با توجه به اینکه سمت و سوی دوستیها و دشمنیها میــان ســرزمینها و ملتهــا در دوران جدیــد را نوع تعامل اقتصــادی آنها با یکدیگر تشکیل میدهند، بهتر است که ایران نیز با بررسی فرصتها بهدنبال حفــظ تعامــات بینالمللی خــود حتــی در دوران جدید تحریمهــای امریکا باشــد. در این مســیر معاونــت اقتصــادی وزارت امور خارجــه میتواند نقش مهمی را بازی کند.» ساحورزی با اشاره به بازگشت تحریم و الزامهای برنامه ششم توسعه و عبور از ذهنیتهای زندگی جزیرهای معاونت اقتصادی اظهار کرد: «هرچند که شرایط مناســبی برای روابــط بینالمللی وجود ندارد اما ایران امــروز در وضعیتی قرار دارد که ضروری اســت منابع ارزی قابل توجهی برای تزریق به اقتصاد در حال رکود یا رشــد پایین تأمین شود؛ براین اســاس ضرورت ارتقای توان دیپلماسی اقتصادی، بیشتر از هر زمان دیگری احساس میشود. حتی در این مسیر بخش خصوصی ایران بویژه اتاق بازرگانی نیز آمادگی دارد تجربه، دانش و تخصص انباشــت شــده اعضای خــود را کــه امکانــات باالیی اســت در اختیــار معاونت اقتصادی قراردهد. متأسفانه دیگر کشورها چندین گام از ایران جلوترند و ایران باید باسرعت بیشتری حرکت کند.» ■ تسهیل حضور اقتصادی ایران حتی در شرایط تحریم محمد الهوتی، عضو کمیســیون توســعه صادرات اتاق بازرگانــی ایران از دیگر فعاالن بخش خصوصی است که عقیده دارد سفیران ایران در کشورهای دیگر میتوانند حلقه واسط میان هیأتهای داخلی و خارجی باشند. او بــه «ایــران» گفت:«توســعه فعالیتهــا و رایزنیهــای اقتصــادی معاونــت اقتصــادی وزارت امــور خارجــه و پیــدا کردن راهــی برای توســعه فعالیتهای اقتصــادی ایــران در دوران تحریم از مطالبات بخش خصوصــی از وزارت امور خارجه است.» الهوتــی اظهــار کرد:«اگر ســفارتخانهها معاونتهــای قوی و توانمنــد در حوزه اقتصادی نداشــته باشــند و فقط نگاهشــان سیاسی باشــد، نمیتوانند سرمایه خارجــی را جذب و به صادرات نفت ایران کمک کنند. لذا فکر میکنم با توجه به شرایط جدید کشور این کمبود در دولت هم احساس شده و به همین دلیل هم بحث ایجاد معاونت اقتصادی کلید خورد.» ■ ارزآوری گردشگری رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نیز بر این باور است که در دوره جدیــد تحریمهای امریکا حتی ظرفیتهای باالی کشــور در حوزههای گردشــگری و فرهنگــی نیــز میتواند مــورد توجــه معاونت اقتصادی دســتگاه دیپلماســی کشــور قرار گرفته و این معاونت زمینههای الزم را با درنظر گرفتن گستردگی کشور، امکانات سیاحتی و تنوع اقلیم فراهمآوری نماید. ضمناً سایر زمینههایی همچون اقتصاد سامت، داروهای گیاهی، جراحیهای پیشرفته و نظایر آن نیز زمینههای رشد و توسعه اقتصادی در جذب منابع ارزی برای کشور و بویژه بخش خصوصی را فراهم خواهد آورد. او بــه «ایــران» گفت: معاونت اقتصادی وزارت امــور خارجه میتواند با فراهم کردن زمینههای هماهنگی با سایر وزارتخانهها و مشارکت اتاق بازرگانی یا سایر اتاقهای مشترک بازرگانی ایران و کشورهای هدف، به کمرنگ کردن تحریمها کمک کند. پدیدار میگوید: در یک نگاه تطبیقی در زمینه توسعه و تحول کشورهای جهان کاماً مشهود است که در اکثر کشورهای توسعهیافته، ساختار سیاستگذاری و نیز هدایتی برونمرزی نشانگر یک بنیاد مبتنی بر هدایت فکر و اندیشه زمانبندی شده در فعالیتهای توسعه سیاسی و اقتصادی است. نگاهی تاریخی به روند حرکتی توسعه و تحول کشورهای جهان بویژه پس از جنگ جهانی دوم نشانگر آن است که تلفیق دو عامل مهم دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی و هدایت برنامهریزی شــده آن میتواند در این جریان مؤثر واقع شــده و به طور فزایندهای جریان رشــد را مطابق برنامهریزیهای باالدســتی و ســپس اجرایی محقق سازد. در شرایط فعلی اگرچه ایران وضعیتی پایدار و مطلوب ندارد اما همکاری وزارت امور خارجه و فعاالن بخش خصوصی در شناسایی فرصتها میتواند به تحقق این هدف کمک بزرگی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.