اقتصاد مقاومتی، گذرگاه عبور از تحریم است

گفتوگو با نویسنده کتاب اقتصاد مقاومتی: مبانی، مضامین، مدل اجرایی

Iran Newspaper - - NEWS - مهسا راسخ خبرنگار

کتــاب «اقتصــاد مقاومتــی: مبانــی، مضامیــن، مــدل اجرایــی، عملکــرد »)1392-1396( از طــرف دبیرخانــه ســتاد اقتصــاد مقاومتی منتشــر شــده اســت. این کتاب با نگاهــی محققانه، کوشــیده اســت فارغ از نــگاه متعارف اداری، بــه تبییــن خاســتگاه اقتصــاد مقاومتــی در ســالهای اخیر بپــردازد. در شــرایط جدیــدی که با تحریــم ایران ایجاد شده، این کتاب نگاه جامعی را به اقتصاد ایران و راههای برون رفت از آن دارد. فتحاهلل آقاسیزاده، نگارنده این کتاب پای گفتوگو با «ایران» نشسته و از زیر و بم آن روایت کرده است.

■ بهطــور اجمالــی در ایــن کتــاب بــه چــه چیزهایی پرداخته شدهاست؟ سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی در اســفند 2931توســط ر هبری اباغ شــد. پس از اباغ، فرآیندی برای اجرای سیاســتهای کلی، طی شــده است. در این کتاب در درجه اول، تاشهــای ســتاد اقتصــاد مقاومتــی را بــرای آنکــه نحــوه اجــرای ایــن مجموعــه سیاســتها در عمل مشــخص شــود، نشان میدهــد. البته اگرچه که در بخشــی از کتاب تاش شده تا آنچه توسط دولت انجام داده شده، نشــان داده شــود اما کتاب فراتر از این عملکرد اســت. در بخــش اول به این مبانی پرداخته شده اســت که اقتصاد مقاومتی در ادبیــات اقتصادی دنیا چــه جایگاهی دارد و در کشــور مــا چطور به آن نگاه شــده اســت و تعریف رهبری بهعنــوان اباغکننده و طراح سیاستها چیست. فصل دیگر به مضامین اقتصــاد مقاومتی پرداخته اســت. در بخش دیگر مدل اجرایی ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتــی مــورد ارائــه و بحــث قــرار گرفتــه اســت. به زعم مــن مهمتریــن بخش کتاب برای سیاستهای کلی، همین نحوه اجرایی شدن سیاستها و ترجمه سیاستها به اجرا است که در بخش مستقلی مورد توجه واقع شده است. ■ در تعریــف اقتصاد مقاومتی چــه تفاوت و شباهتهایی در ایران و دنیا وجود دارد؟ در مــرور ادبیــات متعارف دنیــا نگرش های متنوعــی را یافتهایم. بررســیها به ما نشــان داد کــه ادبیــات مشــابهی در دنیا بــا آنچه در ایــران و در قالــب اقتصــاد مقاومتــی مطرح شــده، وجــود دارد. مواردی مثل شــکنندگی، مقاومت، ضربه پذیــری، پایداری اقتصادی، ضد شــوک بــودن، انعطافپذیــری ...و که از میان آنها واژه تابآوری بیش از همه نزدیک بــه اقتصــاد مقاومتــی تلقــی و ترجمه شــده اســت. در ادبیــات متعــارف بیشــتر اقتصــاد مقاومتی را با Resilience مترادف دانستهاند. اما در بخش نظری کتاب، این گزاره را مطرح کردیم که اقتصاد مقاومتی دقیقاً Resilience نیســت، بلکه بنظرم واژهای مرکب و ترکیبی از تمــام ایــن مفاهیم اســت. واژگان مشــابه، قریــب و همســوی بیشــماری بــا اقتصــاد مقاومتــی در دنیــا وجــود دارد ولــی اقتصــاد مقاومتــی مطابق محتوای اعامــی، ترکیبی از تعابیر متنوع اســت. کاهش ضربه پذیری، کاهش شــکنندگی و مستحکم کردن اقتصاد و مواجهه با مخاطرات، مجموعه مفاهیمی اســت که به اقتصاد مقاومتی نزدیک اســت و میتوان نشــانی از آنهــا در ادبیات متعارف جهانی نیز یافت. ■ با توجه به پژوهش هایتان، تصویر اقتصاد ایران را چطور میبینید؟ در بخشی از کتاب، تصاویری کان از اقتصاد ایران نشــان داده شده است. هدف این بوده اســت کــه خواننــدگان به ایــن درک برســند کــه اقتصــاد مقاومتــی در ســال 1392 بــرای بــرون رفــت از ناکامیهــا و ســوء عملکردهــا در اقتصاد ایران طرح و اباغ شــده اســت. از باب مثال، در کتاب موضوع رشد اقتصادی، تورم و بهرهوری مورد توجه واقع شده است. اطاعات مؤید این اســت که رشد اقتصادی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.