راهبلدان عبور از تحریم هستیم

Iran Newspaper - - NEWS - مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران

تحریمهــای یکجانبه ایاالت متحده امریکا بــا وجــود مخالفــت قاطــع اتحادیــه اروپــا و کشــورهای بــزرگ مانند روســیه و چین، علیــه کشــورمان از ســرگرفته شــده اســت؛ اگرچــه مــا بــا تحریمهایاقتصادی بیگانــه نیســتیم و اقتصــاد ایران همــواره به بهانههــای واهی دچــار ســختیها و محدودیتهایــی در بازارهــای بینالمللــی بــوده امــا ضــروری اســت که تحریمهای تازه اعمال شــده نیز بــه دقــت رصــد و تحلیل شــود تا بتــوان با اندیشیدن راهکارهای مناسب، مشکالت را به حداقل رســاند و به این جنگ اقتصادی پاســخ مناســب با کمترین هزینه ممکن را داد. تحریمهــای تــازه امریکا علیه ایران بســیار جدی و ســختگیرانهتر از قبل اســت، با این تفــاوت کــه خوشــبختانه ایــن بــار اتحادیه اروپــا بــا وجــود تمــام محافظهکاریهــا در رفتارهایــش، همراه ایــران و مخالف قاطع سیاســت تحریمــی امریکاســت. همچنین ایــن تحریمهــا مخالفــان جــدی زیــادی خارج از اروپا دارد و همین، علت شکســت امریــکا در نخســتین ادعــای خــود مبنی بر به صفر رســاندن صادرات نفت کشــورمان شــد و معافیتهای فعالً شش ماهه برای خریــداران عمــده نفــت ایــران را در پــی داشت. بــا ایــن حــال کمتــر صاحبنظــری در حوزه اقتصاد اســت که نافی شدائد تحمیلشده بــه اقتصاد ایــران بویژه در حــوزه مراودات بانکی و مبادالت مالی باشد. تحریم بانکی بــرای اقتصــاد ایران ســخت خواهــد بود و ضروری اســت برای کاســتن از آسیبهای آن مکانیســمهای جایگزینــی اندیشــیده شــود که با رایزنی جدی و پیگیری مســتمر با طرفهای تجاری کشــور میتواند فراهم شــود که بهطور کلی تحریمهــا برای دولت میتواند یک تلنگر باشد که در مورد شرایط اقتصــادی کشــور واقعبینانه و شــجاعانهتر از گذشته تصمیم بگیرد. در این راستا میتوان بــا هماندیشــی بــا بخــش خصوصــی و بازتر کردن و تســهیل کردن فضای کسبوکار توان و شــعاع حرکــت بخــش خصوصــی را که به نســبت نهادهــای دولتــی، کمتــر در معرض رصــد و پیگیری تحریمکنندگان اســت، از زیر فشار خارج شد. یکــی از اولویتهای کاســتن از فشــار تحریم، تمرکــز روی توســعه مبــادالت تجــاری بــا کشــورهای همجوار مانند افغانستان، عراق، پاکســتان و ترکیه و شــرکای تجــاری قدرتمند منطقــهای مانند روســیه، چین و هند اســت. همچنین میتــوان به بهرهگیــری از ظرفیت کشــورهایی که به دالیلی در شــرایط حاضر با ما همسویی سیاســی دارند مانند قطر چشم داشت. بهطــور مشــخص صــادرات نفــت خــام و کاالهــای وابســته بــه آن در تیــررس و هــدف اصلــی تحریمهاســت. در نتیجــه صــدور کاالهای غیرنفتی توســط شرکتهای بخش خصوصــی که قابلیت رصد کردن و رهگیری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.