راهکارهایی برای موفقیت دانش آموزان کمشنوا

Iran Newspaper - - NEWS - محمدرضا رجبی ُادیولوژیست

ایـــن مطلب بـــرای مطالعـــه معلمانی تهیه شـــده اســـت که در کالسشان دانشآموز کم شـــنوا حضور دارد.اطالعات ارائه شده در ایـــن مجموعه با فرض اینکـــه کودکان مبتال به کم شـــنوایی با شـــیوه آموزش تلفیقی (آموزش در کنار دانشآموزان شـــنوا) در مدارس عادی تحصیل میکنند فراهم آمده اســـت.فعالیت در محیطهای آموزش تلفیقی تا حدودی مشکل بوده و نیاز به کسب اطالعات مختلف و حمایتهای مختلفی دارد.به خاطر داشته باشید که مهمترین فاکتور جهت موفقیت در این مســـیر ارتبـــاط نزدیک و مداوم معلمـــان با والدین کودک است.

■ دربارهدانشآموزشما:

هنگامیکـــه شـــما لفـــظ ســـخت شـــنوا یـــا ناشـــنوا را میشـــنوید، فـــوراً در ذهنتان تصوراتی از افرادی که با زبان اشاره صحبت میکنند شـــکل میگیـــرد. امـــا دانشآموزی که مـــا دربـــاره او در ایـــن مجموعه صحبت میکنیم(دانشآموزی که از آموزش تلفیقی اســـتفاده میکنـــد)، دانشآموزی اســـت که راههـــای ارتباطـــی او بـــه طور اصلـــی گفتار، گفتارخوانی و استفاده از باقیمانده شنوایی از

طریق سمعک یا کاشت حلزون است. ■ شروع کار

شروع ســـال تحصیلی با کسب اطالعات الزم و کافـــی در مـــورد دانشآمـــوز مبتال به کمشنوایی میتواند آغاز خوبی برای رسیدن به یک ســـال تحصیلی موفقیتآمیز باشد. اگر در ســـالهای قبـــل دانشآمـــوز مبتال به کـــم شـــنوایی در کالس شـــما نبوده اســـت، مدرسه میتواند قبل از شروع سال تحصیلی کالسها و جلساتی را جهت آشنایی و آگاهی شـــما درباره کـــم شـــنوایی و نیازهـــای افراد مبتال به کم شـــنوایی فراهم کند. اگر مدرسه شـــما درگذشـــته فعالیتهایـــی در زمینـــه آموزشهای تلفیقی نداشـــته است میتوان از تجربیات مدارس دیگر استفاده نمود. شما میتوانید با درخواســـت از سازمان آموزش و پرورش اســـتثنایی جهت حضور یک معلم رابط در مدرســـه، در ایجاد تغییر و اصالح در وضعیـــت کالس و نیـــز در برنامهریزی برای دانشآموز کمشنوا از او کمک بگیرید. ■ ایجادیکمحیطصحیحوواقعی

در آمـــوزش تلفیقـــی ایجـــاد یک محیط و وضعیـــت مناســـب از اهمیـــت خاصـــی برخوردار اســـت. معلم، والدین، مســـئوالن مدرسه و دیگر پرسنل غیرثابت مثل شنوایی شناس، گفتاردرمان و روان شناس آموزشی میتواننـــد با همکاری یکدیگر یک سیســـتم کاربردی ســـودمند برای تشـــکیل و مدیریت کالس ایجاد نمایند. مثالً توصیه میشود که کالس درس شـــامل دروســـی درباره کاهش شـــنوایی باشـــد و طـــی اینگونـــه مباحث به دانشآموزان درباره نحوه برخورد و ارتباط با افراد کم شنوا و دارای سمعک آموزشهایی داده شود. ■ سمعکها

معموالً دانشآموزان مبتال به کم شنوایی از دو سمعک پشت گوشی استفاده میکنند. سمعکها وســـایل کوچک و ظریفی هستند که اصـــوات را بـــرای اســـتفادهکننده تقویت میکننـــد.در ایـــن ســـمعکها میکروفـــن، تقویتکننـــده و بلندگـــو در یک بدنه کوچک قـــرار دارند و بوســـیله یـــک تیوپ بـــه قالبی متصل شـــده و قالب در کانال گوش خارجی قرار میگیرد.سمعکها کم شنوایی را درمان نمیکنند و فقط اصـــوات را بلندتر میکنند. ســـمعکها درمحیطهای آرام و در مواقعی که بـــه منبع صوت (گوینده) نزدیک باشـــند خوب کار میکنند و کارایی آنها در محیطهای پر سروصدا و در مواقعی که گوینده در فاصله بیـــش از 5/2متری قـــراردارد کاهـــش یافته

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.