حفره امنیتی در وزارت صمت برطرف شد

Iran Newspaper - - NEWS -

بتازگی یکی از کاربران که توســعه دهنده وب اســت در حساب کاربــری توئیتر خــود از وجود یــک حفره امنیتی مهــم در یکی از زیرپرتالهــای ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت خبــر داد؛حفرهای که با استفاده از آن و با وارد کردن کد ملی افراد میتوان اطالعات هویتی آنان را در کمتر از 30 دقیقه به سرقت برد. بهگزارش«ایران آنالین»، هرچند با انتشار این گزارش در توئیتر، این موضوع مورد توجه فعاالن عرصه سایبری کشور در مرکز ماهر قرار گرفت و هماکنون هم این سامانه از مدار خارج شده است ولی امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات معتقد است باید از این اشتباه چند درس گرفت. درس۱: ذخیرهســازی دادههای شــهروندان غیرقانونی اســت و به بهانه سرعت یا سختبودننمیتوانازاصولحریمخصوصیعدولکرد. درس2:امنیتبرآمده از شــهروندان مســئولیتپذیر است. آن شــهروند به جای سوءاســتفاده، زمینهساز حفظ حریم خصوصی هموطنانش شد. رفتار او نشانه وجود سرمایه اجتماعی در جامعه ماست. درس3: شبکههای اجتماعی اصلیترین راه میانبر میان شهروند و دولت اســت همان طور که مشــارکت این شــهروند مســئولیتپذیر از طریق این شــبکه امکانپذیر شــد. وی از شــبکه اجتماعی برای نقد و در همان حال تصحیح دولت بهره برد. درس۴: اصول اتصال به مرکز تبادل داده ملی )NIX( برای تبادل دادهها طراحی شــده و نه ذخیرهسازی آن. رعایت اصول دولت الکترونیک امکان شفافسازی را به دور از نقض حریم خصوصی مدنظر قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.