لوگوی گوگل تغییر کرد

Iran Newspaper - - NEWS -

روز گذشته لوگوی گوگل به مناسبت زادروز دومین مهندس زن جهان تغییر کرد. بهگزارش ایران آنالین، ۱3۱ سال پیش در چنین روزی (0۱ نوامبر ۷۸۸۱ میالدی) «الیسا لئونیدا زامفیرســکو» در شهر بندری Galati در رومانی متولد شــد. وی در سال ۸09۱ در دانشــکده معماری بوچارست پذیرفته شــد اما ورود وی به دانشکده بهدلیل تبعیض جنســیتی با مشکل مواجه شــد. وی اعتراض کتبی خود را به دانشکده ارسال کرد اما به هیچنتیجهقابلتوجهینرسید.بههمیندلیلتصمیمگرفتاعتراضخودرابهگوش آکادمی فنی ســلطنتی در آلمان برســاند. وی در نهایت با صبوری بسیار نتیجه دلخواه را بهدســت آورده و در ســال ۱909 با رأی مثبت این دادگاه وارد دانشگاه فنی برلین شده و در سال 2۱9۱ میالدی بهعنوان اولین زن رومانیایی در رشته مهندسی فارغالتحصیل شد.زامفیرسکو پس از بازگشت به کشورش، به رغم وجود تمام تبعیضهای جنسیتی در انجمن عمومی مهندسان )AGIR( مشغول به کار شد. وی در جنگ جهانی اول به صلیب ســرخ پیوســت. این زن مهندس در سن ۵۷ سالگی بازنشســته شده و در تاریخ ۵2نوامبر 3۷9۱ میالدی و در سن 6۸ سالگی درگذشت.

گوگل نسخه ۱۷ مرورگر اینترنتی کروم را طراحی کرده است تا در زمان بازدید کاربران از برخی وب سایتها که بهدنبال خالی کردن جیب آنها هستند، به آنها هشدار دهد. بــه گزارش مهر، نســخه ۱۷ مرورگر کــروم که بزودی در دســترس عالقهمنــدان قرار میگیرد، اطالعات مربوط به هزینه اشتراک چنین وب سایتهایی را به کاربران نشان میدهد. این امر شــامل نمایش دقیق اطالعات صورت حســاب این سایتهاست. همچنین طراحی این مرورگر به گونهای اســت که اگر کاربر بخواهد بابت اســتفاده از خدمات یادشده هزینهای پرداخت کند اطالعات مربوط به آن به دقت و با جزئیات نمایش داده شوند. به بیان دیگر هزینههای خدمات مذکور به تفکیک کاربری روزانه، ماهانــه و هفتگی در دســترس قــرار میگیرد.این مرورگــر که در ماه دســامبر عرضه میشود تمامی تبلیغات موجود در صفحات اینترنتی که آگهیهای زیادی را در قالب پنجرههای مجزا نمایش میدهند را نیز مسدود میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.