شلیک به خودروی پلیس راه

Iran Newspaper - - NEWS -

افراد مســلح در جاده ایرانشهر با حمله به خودروی پلیس راهنمایی و رانندگی ،آن را هدف رگبار گلوله قرار دادند. به گزارش ایرنا، این خودروی راهور در حال تردد در منطقه ایرانشهر بود که از پشت مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت . در این حمله یکی ازپرسنلراهورمجروحشدو بهبیمارستانایرانشهرانتقالیافت. یکمنبعآگاهگفت:افرادمسلحجمعهشببهسمتخودرویمأمورانپلیس راه جاده ایرانشهر – سرباز در جنوب سیستان و بلوچستان تیراندازی کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.