تأیید حکم اعدام شرور مسلح

Iran Newspaper - - NEWS -

حکم اعدام یکی از اشــرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر شرق کشور در دیوان عالیکشورتأییدشد. احمد قربانی - رئیس دادگاه انقالب اسالمی کرمان به میزان اظهار داشت: این شــرور ســابقه دار در پرونده خود اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق همکاری با یکی از گروههای تروریستی منطقه را نیز دارد. همچنین طی دادنامه صادره از ســوی شــعبه اول دادگاه انقالب اســالمی کرمان، وی بابت مشــارکت در حمل و نگهداری مســلحانه ســه هزار و دویست و ســی و پنج کیلو و دویست و پنجاه گرم تریاک و یکصد و هشــتاد و چهار کیلوگرم مرفین به اعدام محکوم شده است که این حکم از سوی دیوان عالی کشور به تأیید رسید. همچنین متهم ردیف دوم این پرونده بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل بیســت و پنجسالحبسمحکوموسهدستگاهخودرویتوقیفیتویوتا(پرادو)،پژوپارسو نیسان وانت از آنها به نفع دولت ضبط می شود. رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اســالمی کرمان با اشــاره به اینکه متهم ردیف اول دارای سوابق متعدد کیفری است، تصریح کرد: این شرور در سال 1387 به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی از طریــق همــکاری با یکی از گروههای تروریســتی منطقه بازداشــت شــده بود. قربانی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: تیر سال 59، برابر اطالعات واصله ازپایگاهاطالعاتپلیسمبارزهباموادمخدرمشخصشدگروهیازقاچاقچیان مــواد مخدر قصد دارنــد محموله بزرگی از موادمخدر را بهصورت مســلحانه از اســتان سیستان و بلوچســتان پس از عبور از مسیرهای فرعی و کویری به استان کرمان حمل و سپس به مرکز استان و استانهای مرکزی و شمالی کشور انتقال نمایند.اینمقامقضاییادامهداد:پسازشناساییمسیرهایترددقاچاقچیان، انهدام باند مذکور در دســتور کار اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه در این رابطه مقادیری سالح ومهمات جنگی از قاچاقچیان کشف و ضبط شده بود، گفت:در این عملیات یکی از مأموران نیروی انتظامی با قاچاقچیان مسلح مواد مخدر درگیر شد و از ناحیه قفسه سینه مورد اصابتگلولهمستقیمقاچاقچیانقرارگرفتوبهدرجهرفیعجانبازینائلآمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.