سرقت 230 میلیون تومان طال از یک خانه

Iran Newspaper - - NEWS -

ســارق حرفهای که از یک خانه در گنبد کاووس 230 میلیون تومان طال دزدیده بود از ســوی پلیس دستگیر شد. ســرهنگ محمود علی فر - فرمانده انتظامی گنبدکاووس - به باشــگاه خبرنگاران جوان گفــت: در پی اطالع مأموران پلیس این شهرســتان مبنی بر ســرقت 00۵ گرم طال و جواهرات از یک خانه، تیمی از کارآگاهان راهی محل شــدند. پس از انجام کارهای اطالعاتی، بالفاصله متهم شناساییودریکعملیاتغافلگیرانهدستگیرشد. وی در بازجوییهــا بــه 00۵ گرم ســرقت طال و جواهرات بــه ارزش 230 میلیون تومان اعتراف کرد و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.